Javni poziv za prijavu projekata sanacije i izgradnje sportskih igrališta i objekata

Klasa: 400-06/17-01/69

Urbroj: 2117/1-01-17-1

 

Dubrovnik,  30. ožujka 2017. godine

 

Na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 5/16), Dubrovačko-neretvanska županija, objavljuje

 

JAVNI  P O Z I V

 

ZA PRIJAVU PROJEKATA SANACIJE I IZGRADNJE  SPORTSKIH IGRALIŠTA I OBJEKATA

 

I.

 

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, Razdjel 3. – Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport, Glava 1. – Upravni odjel za obrazovanje,kulturu, znanost i šport, Kapitalni projekt K106203 – Sanacija i izgradnja igrališta i objekata, planirana su sredstva za sufinanciranje projekata sanacije i izgradnje sportskih igrališta i objekata.

Ovim pozivom Dubrovačko-neretvanska županija poziva gradove i općine, osnovne i srednje škole te sportske udruge koji su vlasnici sportskih igrališta i objekata na području Dubrovačko-neretvanske županije na prijavu projekata koji će se sufinancirati iz županijskog proračuna.

 

II.

 

Pravo na podnošenje prijave imaju subjekti iz točke 1. koji su vlasnici sportskih igrališta i objekata na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Uvjeti koje subjekti iz stavka 1. ovog članka moraju zadovoljavati da bi se mogli prijaviti na javni poziv su slijedeći:

– zahtjevi se moraju odnositi na sanaciju postojećih ili izgradnju novih sportskih igrališta i objekata,

– uz prijavu za sufinanciranje sanacije postojećih sportskih igrališta i objekata obavezno je priložiti troškovnik sa tehničkim opisom i obrazloženjem,

– uz prijavu za izgradnju novih sportskih igrališta i objekata obavezno je priložiti dokaz vlasništva, propisane dozvole za gradnju te prateću izvedbenu popratnu dokumentaciju.

– za realizaciju projekata iz prethodnog subjekti iz stavka 1. ovog članka moraju navesti visinu sufinanciranja iz vlastitih namjenskih proračunskih sredstava odnosno sredstva ostalih sudionika (nadležnog ministarstva, kreditnih zaduženja i dr.)

Kriteriji za raspodjelu i odabir projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije su:

– adekvatna prijavna dokumentacija

– uloga i značaj projekata u funkciji sanacije i izgradnje sportskih igrališta i objekata, a posebice značaj za jedinicu lokalne samouprave, škole te sportske udruge.

– visina učešća grada/općine u financiranju

 

III.

 

Prijave se dostavljaju poštom preporučeno na adresu:

 

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport

Javni poziv za prijavu projekata sanacije i izgradnje sportskih igrališta i objekata

Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

 

s naznakom „ Prijava za sufinanciranje projekata sanacije i izgradnje sportskih igrališta i objekata“

 

ili osobno u centralnu pisarnicu, Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik

 

Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo na obrascu koji se može preuzeti s web stranice Županije http://www.dubrovnik-neretva.hr/, odnosno dobiti u Centralnoj pisarnici, Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik.

 

IV.

 

Natječaj za dodjelu sredstava po ovoj osnovi otvoren je do 15. studenog 2017. godine, odnosno do iskorištenosti sredstava.

 

Pregled i analizu pristiglih prijava obavlja Povjerenstvo za odabir projekata za sufinanciranje sanacije i izgradnje sportskih igrališta i objekata, koje imenuje Župan.

Prihvaćeni projekti sufinancirati će se kroz sredstva za sanaciju i izgradnju sportskih igrališta i objekata iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu.

 

Ukupna sredstva koja se mogu dodijeliti putem ovog javnog poziva iznose 350.000,00 kuna (slovima: tristo pedeset tisuća kuna).

 

 

 

 Ž U P A N  

Nikola Dobroslavić

 

Dokument se nalazi u privitku:

Obrazac za prijavu projekata sanacije i izgradnje sportskih igrališta i objekata