JAVNI POZIV ZA PROJEKT PODRŠKE INSTITUCIJONALNOM I ORGANIZACIJSKOM RAZVOJU UDRUGA, TE ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA, SUSRETA, NATJECANJA, PRIREDBI I SL. U 2017. GODINI

JAVNI POZIV

ZA PROJEKT PODRŠKE INSTITUCIJONALNOM I ORGANIZACIJSKOM RAZVOJU UDRUGA, TE ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA, SUSRETA, NATJECANJA, PRIREDBI I SL. U 2017. GODINI

 

I.PREDMET  JAVNOG POZIVA:

  • podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Županije
  • donacije i sponzorstva
  • jednodnevne i višednevne manifestacije (obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica
  • organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično)

II.OPĆI UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA:

Korisnici županijskih sredstava iz točke I. ovog Javnog Poziva su Udruge  građana

Najviši ukupni godišnji iznos sufinanciranja za tekuću godinu koju Korisnik može ostvariti po projektu odnosno aktivnosti je 20. 000,00 kuna a najmanji iznos je 1.000,00 kuna

Sredstva za sufinanciranje navedenih aktivnosti osigurana su u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu, Razdjel 1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, Glava 1. Predstavničko i izvršno tijelo, Program 1003 Program pokroviteljstva, Aktivnost A100301 Pokroviteljstva,  u ukupnom iznosu 450.000,00 kn.

Odobrena novčana sredstva Korisnik je dužan utrošiti namjenski u skladu s važećim zakonskim propisima.

III. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA SUFINANCIRANJA:

  1. Značaj programa za Dubrovačko-neretvansku županiju
  2. Uključenost drugih institucija i subjekata u provedbi projekta
  3. Koristi od projekta/aktivnosti za širu zajednicu;

NAČIN DODJELE SREDSTAVA

Pristigle zahtjeve po javnom pozivu razmatra tročlano Povjerenstvo za odabir projekata, koje imenuje župan.

Na prijedlog Povjerenstva Odluku o podršci sufinanciranju projekta i rasporedu sredstava donosi župan.

Po odobrenju sredstava Korisnik potpisuje Ugovor o dodjeli financijskih sredstava sa Županijom. Ugovorom je definiran iznos, namjena, rokovi izvršenja, način praćenja realizacije projekta te druga prava i obveze Korisnika financijskih sredstava.

Nepotpuni zahtjevi se odbacuju, a odbijaju oni zahtjevi koji ne ispunjavaju propisane uvjete javnog poziva, o čemu Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine obavještava podnositelje zahtjeva. Podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na odluku o neispunjenju propisanih uvjeta natječaja u roku od 8 dana o zaprimanja obavijesti.

Smatra se da ne ispunjavaju uvjete javnog poziva one udruge koje nisu dostavile odgovarajuće izvješće o utrošku sredstava dodijeljenih u 2016. godini.

Povjerenstvo se sastaje i razmatra pristigle zahtjeve periodično.

IV.OBVEZE KORISNIKA

Korisnik je dužan dostaviti izvješće najkasnije u roku od 30 dana po realizaciji odobrenog projekta/aktivnosti ili utrošku dobivenih sredstava.

Ukoliko se utvrdi da je priložena neistinita dokumentacija ili se utvrdi da su nenamjenski utrošena dobivena sredstva, isti je iznos dužan vratiti u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih županijskih donacija i pomoći u narednih pet (5) godina.

Korisnici županijskih sredstava moraju imati podmirene sve obveze prema Republici Hrvatskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Županija ne snosi odgovornost za nezakonito poslovanja udruge.

POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE PO OVOM JAVNOM POZIVU:

Uz prijavu se prilaže sljedeća dokumentacija:

  • Izjavu da je udruga uskladila statut s odredbama novog Zakona o udrugama (NN, br. 74/14). izjavu o nepostojanju duga s osnova poreza, doprinosa i drugih davanja prema državnom proračunu te izjavu o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge i voditelja aktivnosti. (Županija zadržava pravo prije potpisivanja ugovora zatražiti odgovarajuće dokaze na okolnosti sadržane u izjavi)
  • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja
  • obrazac proračuna

Ovaj javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Županije.

Zahtjev se podnosi na obrascu koji će korisnicima biti dostupan Upravnom odjelu za poslove župana i županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije te na službenim Internet stranicama Županije: www.dubrovnik-neretva.hr

Zahtjevi koji nisu potpuni i za koje nije dostavljena vjerodostojna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Županija zadržava pravo djelomičnog financiranja projekta/aktivnosti, kao i odbijanja zahtjeva koji nisu u skladu s navedenim kriterijima i koji se ocijene kao neprihvatljivi.

NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEV PODNOSI:

Podnositelj zahtjeva je dužan dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik,  s naznakom “Projekt podrške razvoju udruga u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2017. godinu”.

VII. VRIJEMA TRAJANJA NATJEČAJA:

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenoga 2017. godine.

VIII. INFORMACIJE:

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine: 351-402

KLASA: 230-01/17-01/02

URBROJ: 2117/1-01-17-1

Dubrovnik,  16. veljače 2017.

Župan

Nikola Dobroslavić

0brazac-za-prijavu-javni-poziv.17doc

Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Izjava-iz-clanka-5 (2)

Obrazac-proračuna-za-2017.

FINANCIJSKI IZVJESTAJ (1) *dostaviti po završetku projekta