Javni poziv za uvid u spis predmeta – Županijska uprava za ceste na području Županije Dubrovačko-Neretvanske, HR-20000 Dubrovnik, Vladimira Nazora 8

REPUBLIKA HRVATSKA

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Ispostava Metković

 

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000040

URBROJ:  2117/1-23/4-4-17-6

Metković, 20.06.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Županijska uprava za ceste na području Županije Dubrovačko-Neretvanske, HR-20000 Dubrovnik, Vladimira Nazora 8

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru:

prometno rješenje Ul. A. Starčevića, i kružnih raskrižja sa Ul. Don R. Jerkovića i Ul. K. Zvonimira u Metkoviću, na dijelovima k.č.br. 12530, 7018, 6948, 6990, 6985/1, 6985/2, 6971, 6970, 6967, 12532, 6765/2, 12531 i 12529 k.o. Metković (u izlaganju), odnosno na dijelovima k.č.br. 6648/1, 6675, 6676/1, 6676/2, 6677, 12844, 6647 k.o. Metković (NI)

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30. lipnja 2017. (petak), od 9.00 do 11.00 sati, u prostorijama ove Ispostave. K. Zvonimira 4/III (Poduh).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke (izvod iz zemljišne knjige).

 

SAVJETNIK

Blažko Mijić, dipl.ing.građ.