Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga koji doprinose unaprjeđenju kvalitete života umirovljeničke populacije

Javni poziv

za predlaganje programa/projekata udruga koji doprinose unaprjeđenju kvalitete života umirovljeničke populacije

(1) Dubrovačko-neretvanska županija poziva udruge čiji su programi/projekti usmjereni organiziranju događaja i aktivnosti koji doprinose unaprjeđenju kvalitete života umirovljenika i boljoj organizaciji njihova slobodnog vremena da iste prijave radi financijske podrške.

(2) Sukladno ovom Javnom pozivu, udruge mogu prijaviti program/projekt za sljedeće prioritetno područje:

Jačanje kapaciteta udruga u svrhu provođenja programskih/projektnih aktivnosti radi unaprjeđenja kvalitete života umirovljeničke populacije na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Udruge mogu prijaviti program/projekt koji doprinosi rješavanju problema unutar sljedećih prioritetnih područja putem sljedećih aktivnosti:

  • (2.1) Organiziranje športskih, kulturnih i edukativnih aktivnosti s ciljem boljeg korištenja slobodnog vremena umirovljenika: izleti, druženja, športske igre, susreti umirovljenika;
  • (2.2) Omogućavanje dostupnosti raznih oblika rekreacije i medicinske rehabilitacije radi poboljšanja zdravstvenog stanja umirovljenika;
  • (2.3.) Razvijanje suradnje s kulturnim, socijalnim i obrazovnim ustanovama te institucijama jedinica lokalne i regionalne samouprave radi zajedničkog djelovanja s ciljem unaprjeđenja socijalnog položaja umirovljenika, promicanja obiteljskih vrijednosti i međugeneracijske solidarnosti, psihosocijalne podrške i prevencije bolesti kroz organizaciju edukativnih aktivnosti i stručnih predavanja;
  • (2.4.) Osnaživanje umirovljenika u ruralnim krajevima Županije za uključivanje u društveni život s ciljem umanjivanja socijalne isključenosti umirovljenika koji žive sami u svojim domovima i u domovima za starije osobe.

(3) Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 190.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 65.000,00 kuna.
(4) Datum objave Javnog poziva: 15. ožujka 2018. godine na web stranicama Dubrovačko-neretvanske županije (www.dnz.hr).
– Pravo na podnošenje prijedloga projekata i programa istječe 18.travnja 2018. godine.

(5) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše četiri (4) programa/projekta, po jedan za svako navedeno prioritetno područje.

(6) Prijavu programa/projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja:

  • 1. je upisana u Registar udruga i djeluje na području Dubrovačko-neretvanske županije najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Javnog poziva,
  • 2. ima ogranke, podružnice i slične ustrojbene oblike, koji su registrirani sukladno Zakonu o udrugama, te u području provedbe programa/projekata koordinirano djeluju radi provedbe programa/projekta na cjelovitom području Dubrovačko-neretvanske županije,
  • 3. je programski/projektno usmjerena na rad u području poboljšanja kvalitete života umirovljeničke populacije na cjelovitom području Dubrovačko-neretvanske županije što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u Statutu udruge,
  • 4. je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
  • 5. je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora

(7) Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

(8) Informacije o načinu procjene kvalitete programa/projekta te razlozi zbog kojih pojedine udruge nemaju pravo prijave na Javni poziv detaljno su date u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga koji doprinose unaprjeđenju kvalitete života umirovljeničke populacije.

(9) Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava www.dnz.hr.

Dokumentaciju Javnog poziva treba poslati preporučeno poštom/dostaviti putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:
Dubrovačko-neretvanska županija,, Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik s naznakom:
„Ne otvaraj – Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga koji doprinose unaprjeđenju kvalitete života umirovljeničke populacije“.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga koji doprinose unaprjeđenju kvalitete života umirovljeničke populacije.

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(11) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: msbo@dnz.hr

Upute za prijavitelje
Obrazac opisa programa ili projekta
Obrazac proračuna projekta
Izjava iz članka 5.
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac za ocjenu kvalitete programa
Obrazac ugovora o financiranju
Obrazac opisnog izvješća projekta
Obrazac financijskog izvješća
Popis priloga
Obrazac izjave o programima financiranim iz javnih izvora
Opći uvjeti ugovora