Županijska skupština u svom samoupravnom djelokrugu:

 • donosi Statut Županije,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije,
 • donosi Proračun, odluku o izvršavanju Proračuna i godišnji obračun Proračuna Županije,
 • donosi Poslovnik o radu,
 • donosi odluke o suradnji s odgovarajućim lokalnim jedinicama Republike Hrvatske i drugih država u skladu sa zakonom i Statutom Dubrovačko – neretvanske županije,
 • odlučuje o dodjeli povelja te nagrada i drugih javnih priznanja, osniva i bira članove radnih tijela skupštine, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom i Statutom,
 • razmatra izvješća o županovom radu koje Župan podnosi polugodišnje,
 • traži i razmatra izvješća o pojedinim pitanjima iz županova djelokruga,
 • raspisuje referendum o razrješenju Župana i njegovih zamjenika sukladno zakonu,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% od iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna,
 • donosi Program rada Županijske skupštine,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug županijskih upravnih tijela,
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju,
 • daje vjerodostojna tumačenja Statuta i drugih akata koje donosi,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom, Statutom Dubrovačko – neretvanske županije ili drugim propisom stavljeni u njezin djelokrug.