Natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za 2020./2021. školsku, odnosno akademsku godinu

Temeljem članka 13. stavak 2. Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata («Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije» broj: 12/09. i 12/13.) Župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje

NATJEČAJ za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za 2020./2021. školsku, odnosno akademsku godinu

 1. OPĆI PODACI

Župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za 2020./2021. školsku, odnosno akademsku godinu.

Natječaj se objavljuje u “Dubrovačkom vjesniku” i na web stranici Županije: http://www.dubrovnik-neretva.hr/ .

Dubrovačko-neretvanska županija (nadalje: Županija) stipendirat će učenike srednjih škola i studente preddiplomskog, diplomskog te integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 10 mjeseci za godinu.

Prijavu na natječaj punoljetni učenici i studenti podnose osobno, a za malodobne učenike roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima.

            UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na stipendiju mogu ostvariti daroviti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskog, diplomskog te integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, odnosno apsolventi u trajanju od šest mjeseci nakon završenog zadnjeg semestra.

Darovitost učenika i studenata utvrđuje se na temelju postignutog uspjeha i drugih postignutih rezultata u izvannastavnim aktivnostima, znanosti i umjetnosti ostvarenih u prethodne dvije godine obrazovanja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

 • koji su državljani Republike Hrvatske,
 • koji imaju status redovitog učenika ili studenta,
 • koji imaju prebivalište na području Županije,
 • koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima.
 1. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

1. Kriteriji za dodjelu stipendija učenicima:

 • opći uspjeh iz svih predmeta za svaku od prethodnih dviju godina obrazovanja, 
 • pohađanje druge redovite srednje škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu,
 • sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, smotrama iz znanja u prethodne dvije godine obrazovanja,
 • socijalni status.

2. Kriteriji za dodjelu stipendija studentima:

Kriteriji za dodjelu stipendija studentima jesu:

 • opći uspjeh iz svih predmeta za svaku od prethodnih dviju godina obrazovanja, 
 • objavljeni radovi u prethodne dvije godine obrazovanje,
 • izlaganja na znanstvenim skupovima u prethodne dvije godine obrazovanja,
 • sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i izložbama inovacija u prethodne dvije godine obrazovanja,
 • osvojene nagrade u prethodne dvije godine obrazovanja,
 • socijalni status.
 1. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

1. Dokazi o ispunjavanju uvjeta i kriterija za učenike:

 1. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  1. potvrda o upisu u određeni razred srednje škole u školskoj godini za koju se kandidat natječe,
  2. potvrda nadležnog tijela o prebivalištu,
  3. pisana izjava punoljetnog učenika, odnosno roditelja/staratelja malodobnog učenika, da učenik nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima,
  4. preslika svjedodžbi završenih razreda u prethodne dvije godine obrazovanja,
  5. potvrda o upisu u drugu školu (glazbenu, plesnu i dr.) uz redovitu srednju školu,
  6. priznanje, pohvalnica ili druga službena potvrda nadležnog tijela smotre ili natjecanja o sudjelovanju i uspjehu na smotrama, natjecanjima iz znanja u prethodne dvije godine obrazovanja,
  7. potvrda Porezne uprave o visini dohotka ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu za svakog člana zajedničkog kućanstva,
  8. potvrda srednje škole o redovnom obrazovanju, odnosno potvrda visokog učilišta o redovnom obrazovanju člana obitelji kandidata izvan područja Dubrovačko-neretvanske županije,
  9. potvrda ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,
  10. izjava o broju članova zajedničkog kućanstva,
  11. preslika presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, izvadak iz matične knjige umrlih za umrlog roditelja, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjava samohranog roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici,
  12. preslika izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
  13. potvrda da je roditelj/staratelj kandidata poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj stopostotnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,
  14. potvrda da je roditelj/staratelj kandidata hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj invalidnosti roditelja/staratelja iz Domovinskog rata,
  15. potvrda da je kandidat osoba s posebnim potrebama,
  16. životopis.

2. Dokazi o ispunjavanju uvjeta i kriterija za studente:

 1. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 2. potvrda o upisu na određenu godinu studijskog programa u akademskoj godini za koju se student natječe,
 3. potvrda nadležnog tijela o prebivalištu,
 4. pisana izjava studenta da nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima,
 5. ovjereni (od strane nadležne obrazovne institucije) prijepis ocjena za prethodne dvije godine obrazovanja s jasno označenim ocjenama za svaku pojedinačnu godinu,
 6. preslika svjedodžbi završenih razreda srednjoškolskog obrazovanja u prethodne dvije godine ukoliko je kandidat prve, odnosno druge godine obrazovanja na visokom učilištu
 7. preslika naslovnice časopisa, zbornika radova ili zbornika sažetaka te preslika početne stranice rada u prethodne dvije godine obrazovanja,
 8. dokaz o sudjelovanju na znanstvenom skupu te izvadak iz zbornika radova sa skupa ili izvadak iz zbornika sažetaka u prethodne dvije godine obrazovanja,
 9. diploma ili druga službena potvrda nadležnog tijela natjecanja ili izložbe inovacija u prethodne dvije godine obrazovanja,
 10. uvjerenje o dodijeljenoj nagradi u prethodne dvije godine obrazovanja,
 11. potvrda Porezne uprave o visini dohotka ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu za svakog člana zajedničkog kućanstva,
 12. potvrda srednje škole o redovnom obrazovanju, odnosno potvrda visokog učilišta o redovnom obrazovanju člana obitelji izvan područja Dubrovačko-neretvanske županije,
 13. potvrda ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,
 14. izjava o broju članova zajedničkog kućanstva,
 15. preslika presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, a za umrlog roditelja izvadak iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjava samohranog roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici, 
 16. preslika izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
 17. potvrda da je roditelj/staratelj kandidata poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj stopostotnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,
 18. potvrda da je roditelj/staratelj kandidata hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj invalidnosti roditelja/staratelja iz Domovinskog rata,
 19. potvrda da je kandidat osoba s posebnim potrebama,
 20. životopis.

Traženu dokumentaciju nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika. Ukoliko prijavitelj ostvaruje pravo na bodovanje po osnovi visine dohotka ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu, ne treba priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta i kriterija iz točke 1.7., odnosno 2.11. jer će isti biti provjeren u sustavu.

 1. BROJ I VISINA STIPENDIJA

Po ovom natječaju bit će dodijeljeno 5 stipendija učenicima i 10 stipendija studentima za 2020./2021. godinu.

Visina stipendija koje će biti dodijeljene po ovom natječaju iznosi:

 • za učenike 600,00 kuna mjesečno
 • za studente 1.000,00 kuna mjesečno.
 • NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima

Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

s naznakom «Natječaj za stipendije».

Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti s web stranice Županije http://www.dubrovnik-neretva.hr/ , odnosno koji se mogu dobiti u Centralnoj pisarnici Dubrovačko-neretvanske županije, Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik.

Natječaj za 2020./2021. godinu objavljen je 24. listopada 2020. godine i bit će otvoren do 6. studenog 2020. godine.

 • ZAVRŠNE ODREDBE

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Liste reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima objavljuje na oglasnoj ploči Županije i na web stranicama Županije najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Temeljem konačnog Rješenja o dodjeli stipendije s korisnikom ili zakonskim zastupnikom malodobnog korisnika Župan Dubrovačko-neretvanske županije zaključuje ugovor o stipendiranju.

Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva

Izjava o neprimanju druge stipendije

Izjava roditelja za učenike

Izjava samohranog roditelja

Prijava na natječaj za dodjelu stipendija za darovite studente

Prijava na natječaj za dodjelu stipendija za darovite učenike