Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja

Temeljem članka 9. stavak 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja («Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije» broj 12/09, 11/10 i 12/13), Župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje

 

NATJEČAJ

 

za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

za 2015./2016. školsku/akademsku godinu

 

 1. OPĆI PODACI

 

Župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za 2015./2016. školsku, odnosno akademsku godinu.

 

Natječaj se objavljuje u «Dubrovačkom vjesniku» te na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije: http://www.dubrovnik-neretva.hr/ .

 

Dubrovačko-neretvanska županija (nadalje: Županija) stipendirat će:

 

 1. učenike koji su upisani u srednje škole s Liste deficitarnih zanimanja:
 • konobar
 • slastičar

 

 1. studente koji su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na visokom učilištu s Liste deficitarnih zanimanja:
 • doktor medicine
 • diplomirani inženjer arhitekture
 • magistar edukacijske rehabilitacije
 • magistar matematike, nastavnički smjer
 • magistar fizike, nastavnički smjer
 • magistar edukacije kemije ili magistar edukacije biologije i kemije.

 

Prijavu na natječaj studenti podnose osobno, a za učenike prijavu podnose roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje.

 

 1. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

 

Pravo na stipendiju za deficitarno zanimanje mogu ostvariti učenici srednje škole i studenti preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

 

 • koji su državljani Republike Hrvatske,
 • koji imaju status redovitog učenika srednje škole ili studenta preddiplomskog i diplomskog studija,
 • koji imaju prebivalište na području Županije,
 • koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom.

 

 

 • KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

 

Kriteriji za dodjelu stipendija jesu:

 1. Opći uspjeh učenika i studenata iz svih predmeta u posljednje dvije godine obrazovanja,
 2. Socijalni status učenika i studenta.

 

 1. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

 

Uz prijavu za dodjelu stipendije kandidati su dužni priložiti dokaze kako slijedi:

 

 1. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 2. potvrdu o upisu u određeni razred srednje škole odnosno na određenu godinu studija u školskoj/akademskoj godini za koju se kandidat natječe,
 3. potvrdu nadležnog tijela o prebivalištu,
 4. pisanu izjavu punoljetnog kandidata, odnosno roditelja/staratelja malodobnog učenika, da kandidat nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima,
 5. presliku svjedodžbi posljednje dvije godine obrazovanja, odnosno ovjereni (od strane nadležne obrazovne institucije) prijepis ocjena prethodnih dviju godina studija,
 6. potvrdu Porezne uprave o visini dohotka po članu zajedničkog kućanstva ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu,
 7. potvrdu srednje škole o redovnom obrazovanju, odnosno visokog učilišta o redovnom obrazovanju člana obitelji izvan područja Dubrovačko-neretvanske županije,
 8. potvrdu ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja,
 9. izjavu o broju članova zajedničkog kućanstva,
 10. presliku presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, a za umrlog roditelja izvadak iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjavu samohranog roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici,
 11. presliku izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
 12. potvrdu da je roditelj/staratelj kandidata poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj stopostotnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,
 13. potvrdu da je roditelj/staratelj kandidata hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,
 14. potvrdu da je kandidat osoba s posebnim potrebama,
 15. životopis.

 

Traženu dokumentaciju nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

 

 1. BROJ, VISINA STIPENDIJA I POPIS DEFICITARNIH ZANIMANJA

 

Po ovom natječaju bit će dodijeljene 2 stipendije učenicima i 9 stipendija studentima za 2015./2016. godinu.

 

Visina stipendija koje će biti dodijeljene po ovom natječaju iznosi:

 

 • za učenike 600,00 kuna mjesečno
 • za studente 1.000,00 kuna mjesečno.

 

Deficitarna zanimanja i broj stipendija za učenike:

 

 • konobar             –           1
 • slastičar –           1

 

Ukupno:                                             –         2

 

Deficitarna zanimanja i broj stipendija za studente:

 

 • doktor medicine                         –           3
 • diplomirani inženjer arhitekture –           1
 • magistar edukacijske rehabilitacije –           1
 • magistar matematike, nastavnički smjer- 2
 • magistar fizike, nastavnički smjer –           1
 • magistar edukacije kemije ili

magistar edukacije biologije i kemije            –           1

 

Ukupno:                                              –          9

 

 1. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

 

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se na adresu:

 

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport

Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima

koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

 

s naznakom «Natječaj za stipendije učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje».

 

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti s web stranice Županije http://www.dubrovnik-neretva.hr/ , odnosno dobiti u Centralnoj pisarnici, Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik.

 

Natječaj za 2015./2016. godinu objavljen je 7. studenog 2015. godine i bit će otvoren do 20. studenog 2015. godine.

 

 • ZAVRŠNE ODREDBE

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Liste reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje objavljuje na oglasnoj ploči Županije i na web stranicama Županije najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.

 

Temeljem konačnog Rješenja o dodjeli stipendije s korisnikom ili zakonskim zastupnikom malodobnog korisnika Župan Dubrovačko-neretvanske županije zaključuje ugovor o stipendiranju.

 

 

KLASA: 602-01/15-01/15

URBROJ: 2117/1-01-15-9

 

Dubrovnik, 4. studenog 2015. godine

 

ŽUPAN

 

Nikola Dobroslavić

 

DOKUMENTACIJA:

Izjava roditelja za ucenike

Izjava samohranog roditelja

Prijava na natjecaj za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja

Izjava o clanovima zajednickog domacinstva (2)

Izjava o neprimanju druge stipendije