Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA KONAVLE, HR-20210 Cavtat, Trumbićev put 25

REPUBLIKA HRVATSKA

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Ispostava u Konavlima

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000175

URBROJ: 2117/1-23/6-1-17-0002

Konavle, 23.06.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA KONAVLE, HR-20210 Cavtat, Trumbićev put 25

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito komunalno servisne – vatrogasni dom Gruda, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1262/1, 1262/2, 1264/1, 1254, 1255 k.o. Gruda

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  04. travnja 2017. godine u 9:00 sati, na lokaciji Gruda, Gruda 152, u ovom upravnom odjelu.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Marija Milić, mag.ing.arh.