Natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za 2019./2020. školsku, odnosno akademsku godinu

Temeljem članka 13. stavak 2. Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata («Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije» broj: 12/09. i 12/13.) Župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima

za 2019./2020. školsku, odnosno akademsku godinu

 1. OPĆI PODACI

Župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za 2019./2020. školsku, odnosno akademsku godinu.

Natječaj se objavljuje u “Dubrovačkom vjesniku” i na web stranici Županije: http://www.dubrovnik-neretva.hr/ .

Dubrovačko-neretvanska županija (nadalje: Županija) stipendirat će učenike srednjih škola i studente preddiplomskog, diplomskog te integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 10 mjeseci za godinu.

Prijavu na natječaj punoljetni učenici i studenti podnose osobno, a za malodobne učenike roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima.

            UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na stipendiju mogu ostvariti daroviti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskog, diplomskog te integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, odnosno apsolventi u trajanju od šest mjeseci nakon završenog zadnjeg semestra.

Darovitost učenika i studenata utvrđuje se na temelju postignutog uspjeha i drugih postignutih rezultata u izvannastavnim aktivnostima, znanosti i umjetnosti ostvarenih u prethodne dvije godine obrazovanja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

 • koji su državljani Republike Hrvatske,
 • koji imaju status redovitog učenika ili studenta,
 • koji imaju prebivalište na području Županije,
 • koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima.
 1. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

1. Kriteriji za dodjelu stipendija učenicima:

 • opći uspjeh iz svih predmeta za svaku od prethodnih dviju godina obrazovanja, 
 • pohađanje druge redovite srednje škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu,
 • sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, smotrama iz znanja u prethodne dvije godine obrazovanja,
 • socijalni status.

2. Kriteriji za dodjelu stipendija studentima:

Kriteriji za dodjelu stipendija studentima jesu:

 • opći uspjeh iz svih predmeta za svaku od prethodnih dviju godina obrazovanja, 
 • objavljeni radovi u prethodne dvije godine obrazovanje,
 • izlaganja na znanstvenim skupovima u prethodne dvije godine obrazovanja,
 • sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i izložbama inovacija u prethodne dvije godine obrazovanja,
 • osvojene nagrade u prethodne dvije godine obrazovanja,
 • socijalni status.
 1. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

1. Dokazi o ispunjavanju uvjeta i kriterija za učenike:

 1. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  1. potvrda o upisu u određeni razred srednje škole u školskoj godini za koju se kandidat natječe,
  1. potvrda nadležnog tijela o prebivalištu,
  1. pisana izjava punoljetnog učenika, odnosno roditelja/staratelja malodobnog učenika, da učenik nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima,
  1. preslika svjedodžbi završenih razreda u prethodne dvije godine obrazovanja,
  1. potvrda o upisu u drugu školu (glazbenu, plesnu i dr.) uz redovitu srednju školu,
  1. priznanje, pohvalnica ili druga službena potvrda nadležnog tijela smotre ili natjecanja o sudjelovanju i uspjehu na smotrama, natjecanjima iz znanja u prethodne dvije godine obrazovanja,
  1. potvrda Porezne uprave o visini dohotka ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu za svakog člana zajedničkog kućanstva,
  1. potvrda srednje škole o redovnom obrazovanju, odnosno potvrda visokog učilišta o redovnom obrazovanju člana obitelji kandidata izvan područja Dubrovačko-neretvanske županije,
  1. potvrda ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,
  1. izjava o broju članova zajedničkog kućanstva,
  1. preslika presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, izvadak iz matične knjige umrlih za umrlog roditelja, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjava samohranog roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici,
  1. preslika izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
  1. potvrda da je roditelj/staratelj kandidata poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj stopostotnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,
  1. potvrda da je roditelj/staratelj kandidata hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj invalidnosti roditelja/staratelja iz Domovinskog rata,
  1. potvrda da je kandidat osoba s posebnim potrebama,
  1. životopis.

2. Dokazi o ispunjavanju uvjeta i kriterija za studente:

 1. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 2. potvrda o upisu na određenu godinu studijskog programa u akademskoj godini za koju se student natječe,
 3. potvrda nadležnog tijela o prebivalištu,
 4. pisana izjava studenta da nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima,
 5. ovjereni (od strane nadležne obrazovne institucije) prijepis ocjena za prethodne dvije godine obrazovanja s jasno označenim ocjenama za svaku pojedinačnu godinu,
 6. preslika svjedodžbi završenih razreda srednjoškolskog obrazovanja u prethodne dvije godine ukoliko je kandidat prve, odnosno druge godine obrazovanja na visokom učilištu
 7. preslika naslovnice časopisa, zbornika radova ili zbornika sažetaka te preslika početne stranice rada u prethodne dvije godine obrazovanja,
 8. dokaz o sudjelovanju na znanstvenom skupu te izvadak iz zbornika radova sa skupa ili izvadak iz zbornika sažetaka u prethodne dvije godine obrazovanja,
 9. diploma ili druga službena potvrda nadležnog tijela natjecanja ili izložbe inovacija u prethodne dvije godine obrazovanja,
 10. uvjerenje o dodijeljenoj nagradi u prethodne dvije godine obrazovanja,
 11. potvrda Porezne uprave o visini dohotka ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu za svakog člana zajedničkog kućanstva,
 12. potvrda srednje škole o redovnom obrazovanju, odnosno potvrda visokog učilišta o redovnom obrazovanju člana obitelji izvan područja Dubrovačko-neretvanske županije,
 13. potvrda ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,
 14. izjava o broju članova zajedničkog kućanstva,
 15. preslika presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, a za umrlog roditelja izvadak iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjava samohranog roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici, 
 16. preslika izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
 17. potvrda da je roditelj/staratelj kandidata poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj stopostotnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,
 18. potvrda da je roditelj/staratelj kandidata hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj invalidnosti roditelja/staratelja iz Domovinskog rata,
 19. potvrda da je kandidat osoba s posebnim potrebama,
 20. životopis.

Traženu dokumentaciju nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

 1. BROJ I VISINA STIPENDIJA

Po ovom natječaju bit će dodijeljeno 6 stipendija učenicima i 12 stipendija studentima za 2019./2020. godinu.

Visina stipendija koje će biti dodijeljene po ovom natječaju iznosi:

 • za učenike 600,00 kuna mjesečno
 • za studente 1.000,00 kuna mjesečno.
 • NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima

Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

s naznakom «Natječaj za stipendije».

Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti s web stranice Županije http://www.dubrovnik-neretva.hr/ , odnosno koji se mogu dobiti u Centralnoj pisarnici Dubrovačko-neretvanske županije, Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik.

Natječaj za 2019./2020. godinu objavljen je 2. studenog 2019. godine i bit će otvoren do 15. studenog 2019. godine.

 • ZAVRŠNE ODREDBE

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Liste reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima objavljuje na oglasnoj ploči Županije i na web stranicama Županije najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Temeljem konačnog Rješenja o dodjeli stipendije s korisnikom ili zakonskim zastupnikom malodobnog korisnika Župan Dubrovačko-neretvanske županije zaključuje ugovor o stipendiranju.

Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva

Izjava o neprimanju druge stipendije

Izjava roditelja za učenike

Izjava samohranog roditelja

Prijava na natječaj za dodjelu stipendija za darovite studente

Prijava na natječaj za dodjelu stipendija za darovite učenike