Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za 2017./2018. školsku/akademsku godinu

Temeljem članka 9. stavak 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja («Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije» broj 12/09., 11/10. i 12/13.), Župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
za 2017./2018. školsku/akademsku godinu

I. OPĆI PODACI

Župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za 2017./2018. školsku, odnosno akademsku godinu.

Natječaj se objavljuje u «Dubrovačkom vjesniku» te na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije.

Dubrovačko-neretvanska županija (nadalje: Županija) stipendirat će:

1. učenike koji su upisani u srednje škole s Liste deficitarnih zanimanja:
– kameno klesarski tehničar
– medicinska sestra

2. studente koji su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na visokom učilištu s Liste deficitarnih zanimanja:
– doktor medicine
– magistar medicinske biokemije
– magistar farmacije
– magistar edukacije informatike
– inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike.

Prijavu na natječaj studenti podnose osobno, a za učenike prijavu podnose roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje.

II. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na stipendiju za deficitarno zanimanje mogu ostvariti učenici srednje škole i studenti preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

– koji su državljani Republike Hrvatske,
– koji imaju status redovitog učenika srednje škole ili studenta preddiplomskog i diplomskog studija,
– koji imaju prebivalište na području Županije,
– koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom.

III. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za dodjelu stipendija jesu:
1. Opći uspjeh učenika i studenata iz svih predmeta u posljednje dvije godine obrazovanja,
2. Socijalni status učenika i studenta.

IV. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Uz prijavu za dodjelu stipendije kandidati su dužni priložiti dokaze kako slijedi:

1. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
2. potvrdu o upisu u određeni razred srednje škole odnosno na određenu godinu studija u školskoj/akademskoj godini za koju se kandidat natječe,
3. potvrdu nadležnog tijela o prebivalištu,
4. pisanu izjavu punoljetnog kandidata, odnosno roditelja/staratelja malodobnog učenika, da kandidat nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima,
5. presliku svjedodžbi posljednje dvije godine obrazovanja, odnosno ovjereni (od strane nadležne obrazovne institucije) prijepis ocjena prethodnih dviju godina studija,
6. potvrdu Porezne uprave o visini dohotka po članu zajedničkog kućanstva ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu,
7. potvrdu srednje škole o redovnom obrazovanju, odnosno visokog učilišta o redovnom obrazovanju člana obitelji izvan područja Dubrovačko-neretvanske županije,
8. potvrdu ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja,
9. izjavu o broju članova zajedničkog kućanstva,
10. presliku presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, a za umrlog roditelja izvadak iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjavu samohranog roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici,
11. presliku izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
12. potvrdu da je roditelj/staratelj kandidata poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj stopostotnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,
13. potvrdu da je roditelj/staratelj kandidata hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,
14. potvrdu da je kandidat osoba s posebnim potrebama,
15. životopis.

Traženu dokumentaciju nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

V. BROJ, VISINA STIPENDIJA I POPIS DEFICITARNIH ZANIMANJA

Po ovom natječaju bit će dodijeljene 2 stipendije učenicima i 7 stipendija studentima za 2017./2018. godinu.

Visina stipendija koje će biti dodijeljene po ovom natječaju iznosi:

– za učenike 600,00 kuna mjesečno
– za studente 1.000,00 kuna mjesečno.

Deficitarna zanimanja i broj stipendija za učenike:

– kameno klesarski tehničar – 1
– medicinska sestra – 1

Ukupno: – 2

Deficitarna zanimanja i broj stipendija za studente:

– doktor medicine – 2
– magistar medicinske biokemije – 1
– magistar farmacije – 1
– magistar edukacije informatike – 2
– inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike- 1

Ukupno: – 7

VI. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport
Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima
koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

s naznakom «Natječaj za stipendije učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje».

Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti s web stranice Županije, odnosno dobiti u Centralnoj pisarnici, Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik.

Natječaj za 2017./2018. godinu objavljen je 11. studenog 2017. godine i bit će otvoren do 20. studenog 2017. godine.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Liste reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje objavljuje na oglasnoj ploči Županije i na web stranicama Županije najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Temeljem konačnog Rješenja o dodjeli stipendije s korisnikom ili zakonskim zastupnikom malodobnog korisnika Župan Dubrovačko-neretvanske županije zaključuje ugovor o stipendiranju.

KLASA: 602-01/17-01/02
URBROJ: 2117/1-01-17-8

Dubrovnik, 8. studenog 2017. godine

ŽUPAN

Nikola Dobroslavić