Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za 2020./2021. školsku/akademsku godinu

Temeljem članka 9. stavak 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja («Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije» broj 12/09., 11/10. i 12/13.), Župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje

NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za 2020./2021. školsku/akademsku godinu

 1. OPĆI PODACI

Župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za 2020./2021. školsku, odnosno akademsku godinu.

Natječaj se objavljuje u «Dubrovačkom vjesniku» te na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije: http://www.dubrovnik-neretva.hr/ .

Dubrovačko-neretvanska županija (nadalje: Županija) stipendirat će:

 1. učenike koji su upisani u srednje škole s Liste deficitarnih zanimanja:
  1. konobar
  1. kuhar
  1. medicinska sestra
 • studente koji su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na visokom učilištu s Liste deficitarnih zanimanja:
  • doktor medicine
  • magistar medicinske biokemije
  • magistar edukacijske rehabilitacije
  • magistar logopedije
  • magistar psihologije.

Prijavu na natječaj studenti podnose osobno, a za učenike prijavu podnose roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje.

 1. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

            Pravo na stipendiju za deficitarno zanimanje mogu ostvariti učenici srednje škole i studenti preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

            Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

 • koji su državljani Republike Hrvatske,
 • koji imaju status redovitog učenika srednje škole ili studenta preddiplomskog i diplomskog studija,
 • koji imaju prebivalište na području Županije,
 • koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom.
 1. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

      Kriteriji za dodjelu stipendija jesu:

 1. Opći uspjeh učenika i studenata iz svih predmeta u posljednje dvije godine obrazovanja,
 2. Socijalni status učenika i studenta.
 1. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Uz prijavu za dodjelu stipendije kandidati su dužni priložiti dokaze kako slijedi:

 1. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  1. potvrdu o upisu u određeni razred srednje škole odnosno na određenu godinu studija u školskoj/akademskoj godini za koju se kandidat natječe,
  2. potvrdu nadležnog tijela o prebivalištu,
  3. pisanu izjavu punoljetnog kandidata, odnosno roditelja/staratelja malodobnog učenika, da kandidat nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima,
  4. presliku svjedodžbi posljednje dvije godine obrazovanja, odnosno ovjereni (od strane nadležne obrazovne institucije) prijepis ocjena prethodnih dviju godina studija,
  5. potvrdu Porezne uprave o visini dohotka po članu zajedničkog kućanstva ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu,
  6. potvrdu srednje škole o redovnom obrazovanju, odnosno visokog učilišta o redovnom obrazovanju člana obitelji izvan područja Dubrovačko-neretvanske županije,
  7. potvrdu ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja,
  8. izjavu o broju članova zajedničkog kućanstva,
  9. presliku presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, a za umrlog roditelja izvadak iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjavu samohranog roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici,
  10. presliku izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
  11. potvrdu da je roditelj/staratelj kandidata poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj stopostotnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,
  12. potvrdu da je roditelj/staratelj kandidata hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,
  13. potvrdu da je kandidat osoba s posebnim potrebama,
  14. životopis.

Traženu dokumentaciju nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika. Ukoliko prijavitelj ostvaruje pravo na bodovanje po osnovi visine dohotka ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu, ne treba priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta i kriterija iz točke 1.6. jer će isti biti provjeren u sustavu.

 • BROJ, VISINA STIPENDIJA I POPIS DEFICITARNIH ZANIMANJA

Po ovom natječaju bit će dodijeljeno 10 stipendije učenicima i 10 stipendija studentima za 2020./2021. godinu.

Visina stipendija koje će biti dodijeljene po ovom natječaju iznosi:

 • za učenike 600,00 kuna mjesečno
 • za studente 1.000,00 kuna mjesečno.

Deficitarna zanimanja i broj stipendija za učenike:

 • konobar – 2
 • kuhar – 2
 • medicinska sestra – 6

Ukupno: 10

Deficitarna zanimanja i broj stipendija za studente:

 • doktor medicine – 6
  • magistar medicinske biokemije – 1
  • magistar edukacijske rehabilitacije – 1
  • magistar logopedije – 1
  • magistar psihologije – 1

                        Ukupno: 10

 • NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima

koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

s naznakom «Natječaj za stipendije učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje».

Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti s web stranice Županije http://www.dubrovnik-neretva.hr/ , odnosno dobiti u Centralnoj pisarnici, Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik.

Natječaj za 2020./2021. godinu objavljen je 24. listopada 2020. godine i bit će otvoren do 6. studenog 2020. godine.

 • ZAVRŠNE ODREDBE

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Liste reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje objavljuje na oglasnoj ploči Županije i na web stranicama Županije najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Temeljem konačnog Rješenja o dodjeli stipendije s korisnikom ili zakonskim zastupnikom malodobnog korisnika Župan Dubrovačko-neretvanske županije zaključuje ugovor o stipendiranju.

Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva

Izjava o neprimanju druge stipendije

Izjava roditelja za učenike

Izjava samohranog roditelja

Prijava na natječaj za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja