Poziv za predlaganje Programa iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rate i članovima njihovih obitelji za 2019. godinu

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine”, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije (”Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 5/16) Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, o b j a v lj u j e

P O Z I V

za predlaganje Programa iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rate i članovima njihovih obitelji za 2019. godinu

I.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije osiguravaju se sredstva za sufinanciranje programa udruga proisteklih iz Domovinskog rata koji su namijenjeni zadovoljavanju potreba iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Predmet ovog Natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga projekata braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata s područja Dubrovačko-neretvanske županije za dodjelu bespovratnih sredstava u 2019. godini.
Prijave se podnose za sljedeća područja:
1. Promicanje vrijednosti Domovinskog rata.
2. Obilježavanje obljetnica, komemoracijskih aktivnosti i događaja iz Domovinskog rata i datuma važnih za samostalnost i suverenitet Republike Hrvatske.
3. Očuvanja trajnog sjećanja na događaje koji su prethodili pobjedi hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu.
4. Unaprjeđenje kvalitete života hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
5. Psihološko i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, ratnih stradalnika i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
6. Promicanje tjelesne kulture, športa i rekreacije radi unaprjeđenja opće zdravstvene sposobnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i HRVI.
7. Organiziranje edukativnih programa i programa stručnog usavršavanja radi mogućeg zapošljavanja i samozapošljavanja te poboljšanja socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, HRVI i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
8. Jačanje kapaciteta udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata te institucionalna podrška udrugama.

II.

Pod prijaviteljima projekata po ovom Natječaju podrazumijevaju se organizacije civilnog društva, nevladine i neprofitne udruge branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata registrirane prema Zakonu o udrugama čije je primarno djelovanje usmjereno na područje zaštite interesa i skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata.

Pravo podnošenja prijedloga na ovaj Poziv ima udruga koja:

1. se Statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i te promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
2. je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji zaključno s danom objave Poziva,
3. je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
4. je programski usmjerena na rad u području skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, HRVI i članovima obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,
5. je ispunila ugovorne obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije i obveze prema svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
6. aktivno djeluje na području Dubrovačko-neretvanske županije i/ ili djeluje kao županijska udruga te okupljaja članstvo na području Dubrovačko-neretvanske županije i/ili je projekt od značajnog interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju.
7. nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državi ili proračunu Dubrovačko-neretvanske županije
8. protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela
9. ima zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta
10. je kvalitetno sastavila i pravovremeno predala cjeloviti prijedlog projekta na ocjenjivanje po ovom Javnom pozivu.

III.

Ukupna planirana vrijednost Poziva iznosi 300.000,00 (tristotisuća) kuna. Iznos financijskih sredstava koji neprofitna organizacija može ostvariti za program iznosi od 2.000,00 do 50.000,00 kuna.
Prijave se podnose na odgovarajućim obrascima (za svaki program treba podnijeti posebnu prijavu) koji se nalaze na web stranici http://www.edubrovnik.org.

Prihvaćeni programi sufinancirat će se kroz Program skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u 2019. godini, a prema mogućnostima Proračuna Županije.

IV.

Podnositelji zahtjeva dostavljaju svoje programe/projekte s odgovarajućom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom:

“POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA SKRBI O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2019. godinu – NE OTVARATI“ na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Pred Dvorom 1
20000 DUBROVNIK

V.

Svaki pojedinačni program/projekt dostavlja se u zasebnoj omotnici i u suprotnom neće biti razmatran.
Svaki predlagatelj može prijaviti najviše 2 (dva) programa/projekta po području iz točke I. ovog Natječaja.
Pravo podnošenja prijave na Natječaj nema korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Dubrovačko-neretvanskoj županiji u skladu s Ugovorom o financijskoj potpori projektu/programu iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije u prethodnoj kalendarskoj godini.
Poziv je otvoren od 18. veljače do 20. ožujka 2019. godine.

VI.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima sukladno Uputama za prijavitelje, neće se uzeti u razmatranje za dodjelu sredstava.

VII.

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na mrežnoj stranici Dubrovačko-neretvanske županije (www.edubrovnik.org )

VII.

Informacije i pristup osobnim podacima u smislu članaka 13., 14. i 15. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka; SL EU L119).
Dubrovačko-neretvanska županija kao voditelj obrade obrađuje isključivo u svrhu ostvarenja prava podnositelja zahtjeva/ispitanika na Poziv za predlaganje Programa iz područja skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji za 2019. godinu, uz napomenu kako je takva obrada nužna zbog zakonitog provođenja predmetnog postupka.
Pravna osnova za obavljanje djelatnosti, a time i obradu osobnih podataka svojih i korisnika, proizlazi iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine”, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj:5/16).
S obzirom da je Dubrovačko-neretvanska županija tijelo javne vlasti u smislu Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (”Narodne novine”, broj 61/18), predmetna dokumentacija koja sadrži osobne podatke ispitanika, pohranjuje se u skladu s odredbama toga Zakona.
Budući da je obrada podataka nužna za provođenje zadaće koja se obavlja zbog javnog interesa, odnosno pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, podnositelj zahtjeva može u smislu članka 21. stavka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka podnijeti prigovor.
Podnositelj zahtjeva ima pravo od voditelja obrade zatražiti ispravak, brisanje i ograničenje obrade osobnih podataka, a voditelj obrade će postupiti po takvom zahtjevu ako se time ne narušavaju njegove pravne obveze čuvanja dokumentacije prema propisima o arhivskoj građi i uredskom poslovanju, zahvati u izvršene ili pravomoćne akte i službene isprave, jednostrani zahvati u dvostrano obvezne odnose i slično.
Budući da je obrada podataka nužna za obavljanje zadaća od javnog interesa, na istu se ne primjenjuje pravo na prenosivost podataka.
Osim u svrhu izvršavanja svojih javnopravnih i službenih ovlasti te zakonom propisanih obveza, osobni podaci koje voditelj obrade prikuplja ne čine se dostupnim trećim privatnim i pravnim subjektima te trećim zemljama.

KLASA: 561-01/19-01/63
URBROJ:2117/1-10/19-01
Dubrovnik, 18. veljače 2019. godine

Upute za prijavitelje 2019
Nacrt Ugovora o dodjeli sredstava 2019
Obrazac 1. obrazac za prijavu projekta 2019
Obrazac 2. obrazac proračuna B2 2019
Obrazac 3. obrazac izjave iz čl. 5 Uredbe 2019
Obrazac 4. obrazac za ocjenjivanje projekta 2019
Obrazac 5. obrazac za završno izvješće 2019
Obrazac 6. obrazac za završno financijsko izvješće 2019