Obavijest o izradi urbanističkog plana uređenja “2.2 Sv. Jakov”

Temeljem članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13-dalje: Zakon) Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika, kao Nositelj izrade objavljuje kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj:

 

OBAVIJEST  ZA  JAVNOST

o izradbi Urbanističkog plana uređenja „2.2 Sv. Jakov“

 

o čemu je donesena Odluka o izradbi  Urbanističkoga plana uređenja „2.2 Sv. Jakov“ te je ista objavljena u Službenom glasniku Grada Dubrovnika (broj: 4/16) od 17. ožujka 2016. godine kao i na Internetskim stranicama Gradskog vijeća Grada: http://www.dubrovnik.hr/uploads/20160317/BR.4-17.3.16.pdf

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu. Informacije o tijeku izradbe Plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1 Dubrovnik, kontakt broj 020/351-811 i na Internet stanicama Grada – www.dubrovnik.hr.

 

KLASA:350-02/15-01/07

URBROJ:   2117/01-06/9-16-13

Dubrovnik, 30. ožujka 2016.