Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/2021, u daljnjem tekstu: Zakon) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1554.html koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. određene su sljedeće nadležnosti za upis u Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnike i evidencije):

Nadležno upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba (u daljem tekstu: županija i Grad Zagreb):

  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik nusproizvoda koji nastaje na lokaciji koja je na području njene nadležnosti (članak 15. Zakona)
  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja (članak 46. Zakona)
  • vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta (članak 47. Zakona)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

  • rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik ukidanja statusa otpada (članak 44. Zakona)

ZAHTJEVI I UPUTE ZA UPIS, PRODUŽENJE I IZMJENU PODATAKA U OČEVIDNICIMA I EVIDENCIJAMA

NAPOMENA: upute za popunjavanje nalaze se unutar svakog zahtjeva.

OČEVIDNICI I EVIDENCIJE

NAPOMENA: Očevidnik sakupljača uspostavit će se stupanjem na snagu pravilnika iz članka 5. stavka 5. Zakona (Pravilnik o gospodarenju otpadom).