Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme za računovodstvenog referenta – 1 izvršitelj/ica, u Upravnom odjelu za financije Dubrovačko-neretvanske županije, mjesto rada Dubrovniku

Na temelju članka 19. stavak 1. i čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11) pročelnica Upravnog odjela za financije Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje

 

 

 

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme

 

 

 1. računovodstvenog referenta – 1 izvršitelj/ica, u Upravnom odjelu za financije Dubrovačko-neretvanske županije, mjesto rada Dubrovniku, na određeno vrijeme od šest mjeseci zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

 

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

 1. punoljetnost,
 2. hrvatsko državljanstvo,
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Pored općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 1. srednja stručna sprema ekonomske struke,
 2. najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 3. položen državni stručni ispit,
 4. poznavanje rada na računalu.

 

 

Na raspisani oglas mogu se javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da ga polože u roku od godinu dana od dana prijama u službu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine”, broj 82/08) na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08 i 61/11).

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na oglas.

Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na testiranju.

Na oglasnoj ploči Dubrovačko-neretvanske županije i na web-stranici www.dnz.hr/ naveden je opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere prethodnog znanja i sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti.

Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te će se na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Dubrovačko-neretvanske županije objaviti mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

 

Uz pisanu prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 3. dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenom školovanju),
 4. elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o ukupnom radnom iskustvu,
 5. preslika ugovora o radu ili rješenja o prijmu, premještaju ili rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) kao dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,
 6. uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
 7. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i (u izvorniku, ne starija od 6 mjeseci od dana objave oglasa),
 8. vlastoručnu potpisanu izjavu da ne postoji zapreka za prijam u službu iz članka 15. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici, potrebno je prije izbora kandidata predočiti u izvorniku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu: Dubrovačko-neretvanska županija, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, s naznakom: „Za oglas za prijam u službu računovodstvenog referenta – NE OTVARAJ“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a osobe koje ih podnesu neće se smatrati kandidatima prijavljenim na oglas.

Rješenje o prijmu u službu donijet će se najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za financije

 Pročelnica

Dragica Stanić, mag.oec.

 

KLASA: 112-01/17-01/17

URBROJ: 2117/1-06/3-17-02

Dubrovnik, 29. svibnja 2017.

 

Dokument u privitku:

Opis poslova