Poziv na prijavu za dodjelu jednokratne potpore za poslijediplomski studij

 

Ž U P A N

 

Klasa: 602-04/16-01/02

Urbroj:2117/1-01-16-1

 

Dubrovnik, 5. srpnja 2016. godine

 

Na temelju Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 12/09) Župan Dubrovačko-neretvanske županije     o b j a v lj u j e

 

P O Z I V

 

na prijavu za dodjelu jednokratne potpore za poslijediplomski studij

 

I.

 

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu, Razdjelu 3. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport, Glavi 1. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport, Programu javnih potreba u odgoju i obrazovanju, osiguravaju se financijska sredstva za odobravanje potpora za poslijediplomski studij.

 

Dubrovačko-neretvanska županija dodjeljivat će jednokratne financijske potpore za poslijediplomski studij za provjerene kvalitetne potrebite nastavne programe kojima se stječe akademski stupanj doktor znanosti/umjetnosti, odnosno akademski naziv sveučilišni specijalist određenog područja.

 

II.

 

Pravo na potpore mogu ostvariti pojedinci koji su upisali poslijediplomski studij i to:

 

–               koji su uspješno završili diplomski studij i od strane Ustanove imaju preporuku za nastavak studiranja,

–               koji imaju prosjek ocjena 4,3 ili više tijekom cijelog studiranja ili su bili među 10% najboljih studenata svoje generacije za vrijeme školovanja na sveučilišnom studiju što se dokazuje potvrdom visokoškolske ustanove,

–               koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske,

–               koji imaju prebivalište na području Dubrovačko-neretvanske županije

–               koji ne primaju potporu za poslijediplomski studij po drugim osnovama.

 

III.

 

Prijave se podnose na odgovarajućem obrascu koji se može dobiti u Centralnoj pisarnici Županije, Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik ili na web stranici http://www.dubrovnik-neretva.hr.

 

Kandidati su uz prijavu obvezni dostaviti i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke II. ovog Poziva kako slijedi:

 

–               potvrdu o upisu na poslijediplomski studij

–               diplomu o završenom diplomskom studiju

–               prijepis ocjena završenog studija ovjeren od strane visokog učilišta, odnosno potvrda visokoškolske ustanove da su bili među 10% najboljih studenata u godini diplomiranja

–               prijepis ocjena tijekom školovanja na poslijediplomskom studiju ovjeren od strane visokog učilišta

–               preslik Domovnice

–               potvrdu nadležnog tijela (MUP-a) o prebivalištu

–               životopis.

 

IV.

 

Podnositelji zahtjeva dostavljaju svoju prijavu s odgovarajućim dokumentima na adresu:

 

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za obrazovanje kulturu, znanost i šport

Pred Dvorom 1

20000 Dubrovnik

 

s naznakom:

 

„Prijava za dodjelu jednokratne potpore za poslijediplomski studij – Ne otvarati!“.

 

V.

 

Natječaj za dodjelu potpora je otvoren trajno tijekom cijele godine, odnosno do iskorištenosti sredstava.

 

VI.

 

Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje za dodjelu sredstava.

 

 

ŽUPAN

Nikola Dobroslavić

 

Prijavni obrazac za poslijediplomante