Programi i projekti Zavoda za javno zdravstvo u 2015. godini

Dubrovačko-neretvanska županija je u prošloj godini nastavila sa financiranjem više projekata i programa  Zavoda za javno zdravstvo.

Od većih projekata može se izdvojiti provedba kontinuiranog nadzora nad zdravstvenom ispravnošću vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbne mreže. Ovaj program financirala je Dubrovačko-neretvanska županija sa 600.000 kuna.

Dubrovačko-neretvanska županija osigurala je sredstva  i za provođenje Programa utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije u 2015. godini u iznosu od 480.000 kuna.

Provođenje dijela mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga kojeg provodi Odjel za mentalno zdravlje sufinancirano je od strane DNŽ u iznosu od 195.000 kuna, dok je za projekt „Prevencija virtualnog nasilja među učenicima“  izdvojeno 30.000 kn.

 Iz decentraliziranih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje iz županijskog proračuna realizirano je 113.000 kuna. Županijska skupština DNŽ donijela je zaključak o davanju suglasnosti za gradnju prostora za rad Odjela za mentalno zdravlje procijenjene vrijednosti oko 3 milijuna kuna.

Program „Zaštita mentalnog zdravlja te prevencija bolesti ovisnosti u lokalnoj zajednici“ financiralo je Ministarstvo zdravlja s 280.000 kuna. Ministarstvo zdravlja sufinanciralo je Program rada Centra za dobrovoljno i anonimno savjetovanje i testiranje na HIV u ukupnom iznosu od 75.000 kuna s ciljem realizacije Hrvatskog nacionalnog programa za prevenciju HIV/AIDS-a. Ministarstvo zdravlja preko sanitarne inspekcije osiguralo je 63.000 kuna za provođenje analiza hrane, vode za ljudsku potrošnju i mikrobiološke čistoće objekata.

Grad Dubrovnik je sa 100.000 kuna sufinancirao programe/projekte „Savjetovalište za unapređenje prehrane i prevenciju pretilosti kod djece i mladih“, „Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti“, „Aerobiološko ispitivanje peludi na području Dubrovnika“ i „Kontrola mikrobiološke kakvoće hrane u ponudi dubrovačkih tržnica“.