Prostorni plan Dubrovačko – neretvanske županije

(„Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 6/03., 3/05.-uskl., 03/067/10., 4/12.-isp., 9/13., 2/15.- uskl. i 7/16.); * – Presuda Visokog upravnog suda RH Broj: Usoz-96/2012-8 od 28.11.2014., „Narodne novine“, broj 10/15. od 28.1.2015.

Na temelju članka 100. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07. i 38/09.), suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa: 350-02/10-11/20, Urbroj: 531-06-10-4 od 9. lipnja 2010. godine i Klasa: 350-02/10-11/20, Urbroj: 531-06-10-6 od 17. lipnja 2010. godine, te članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, broj 07/09.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 19. sjednici, održanoj 17. lipnja 2010. godine, donijela je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije (dalje: Izmjene i dopune).

 

Izmjene i dopune objavljene su u „Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 07/10. od 28. lipnja 2010. godine i stupile su na snagu osmog dana od dana objave.

 

Predmetne Izmjene i dopune zasnovane su na Odluci o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 02/08.).

 

Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna temelji se na

  • Zakonu o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07. i 38/09.),
  • Strategiji prostornog uređenja Republike Hrvatske iz 1997. godine,
  • Programu prostornog uređenja Republike Hrvatske („narodne novine“, broj 50/99.) i
  • Izvješću o stanju u prostoru i Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru DNŽ za razdoblje od 2005. do 2009. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 09/05.).

Razlozi za izradu Izmjena i dopuna su usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i drugim zakonima koji su stupili na snagu nakon 2002. godine (nakon što je izrađen osnovni Prostorni plan Županije), usklađenje s novim strateškim dokumentima na nivou Županije, usklađenje s Prostornim planovima uređenja Općina i Gradova, Zajedničkim planom razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture na samostojećim stupovima itd, itd …

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna, sukladno Odluci o izradi, izrađene su sljedeće studije/stručne ekspertize:

  • Rudarsko-geološka studija Dubrovačko-neretvanske županije (Hrvatski geološki institut),
  • Stručna ekspertiza gospodarskog razvitka Dubrovačko-neretvanske županije s naglaskom na turizam (URBING d.o.o. Zagreb),
  • Prirodoslovna podloga Dubrovačko-neretvanske županije (Državni zavod za zaštitu prirode) te,
  • Stručna ekspertiza glavnih cestovnih koridora Dubrovačko-neretvanske županije (Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).

S obzirom na sveobuhvatnost Izmjena i dopuna, a radi lakšeg praćenja i provođenja Plana, izrađen je pročišćeni tekst Odredbi za provođenje, pročišćeni Kartografski prikazi i Kartogrami, te pročišćeni tekst Obrazloženja, koje donosimo u nastavku:

 

PLAN

I. Tekstualni dio

II. Grafički dio

SADRŽAJ

KARTOGRAFSKI PRIKAZI (M. 1:100 000):

 

KARTOGRAMI (M. 1:200 000):

 

Dodatak

OBRAZLOŽENJE (pročišćeni tekst)