(„Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 6/03., 3/05.-uskl., 3/06*, 7/10., 4/12.-isp., 9/13. , 2/15.-uskl. i 7/16); * – Presuda Visokog upravnog suda RH Broj: Usoz-96/2012-8 od 28.11.2014., „Narodne novine“, broj 10/15. od 28.1.2015. .

PLAN

I. Tekstualni dio

II. Grafički dio

KARTOGRAFSKI PRIKAZI (M. 1:100 000):

 

KARTOGRAMI (M. 1:200 000):