Redovna godišnja vježba ŽOC-a koncem mjeseca u Slanome

Županijski operativni centar za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (ŽOC)  raspravljao je o aktualnoj problematici u radu ŽOC-a u 2016. godini.

Dogovoren je scenarij redovne godišnje vježbe ŽOC-a u 2016. godini, s ciljem uvježbavanja, obavještavanja i postupanja članova ŽOC-a, nadležnih službi, institucija, jedinica lokalne samouprave i stanovništva kod iznenadnog onečišćenja mora, koja će se održati u akvatoriju uvale Slano krajem ovog mjeseca.

Članovi ŽOC-a obaviješteni su o izvršenoj kontroli i inventarizaciji opreme za sanaciju onečišćenja mora kod iznenadnih onečišćenja, u posjedu jedinica lokalne samouprave, za čiju nabavu su prenesena sredstva iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije, kao i opreme u posjedu drugih tijela na području DNŽ, koja u slučaju potrebe može biti na raspolaganju ŽOC-u.

Na sjednici ŽOC-a ponovo je naglašena potreba uključivanja financijskih udjela svih jedinica lokalne samouprave u obalnom području Županije, u svrhu aktiviranju Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora kada onečišćivač nije poznat na području Dubrovačko-neretvanske županije, kako bi već prikupljena sredstva ostalih jedinica lokalne samouprave i DNŽ, bilo moguće koristiti.