Rezultati sedmog ispitivanja kakvoće mora na području Dubrovačko-neretvanske županije

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2018. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, obavio je sedmo redovno ispitivanje mora na 118 plaža u periodu od 06. do 16. kolovoza 2018. godine. Uzorci mora na svih 118 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

Od ukupno 118 plaža, more na 113 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće. More na plaži Hotela Bellevue u Dubrovniku, Duboka u Slivnom, Ušće u Pločama, Kobaš u Stonu i Plaža uz autokamp Monika u Moluntu bilo je dobre kakvoće.

Po dojavi o onečišćenju mora na plaži uz autokamp Monika u Moluntu, 14. kolovoza 2018. godine uzorkovani su uzorci mora za kupanje, te je utvrđeno iznenadno onečišćenje. Uzorkovanje je nastavljeno 15. i 17. kolovoza 2018. godine. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), što upućuje na prestanak iznenadnog onečišćenja.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Kakvoće mora u Republici Hrvatskoj i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.