Sudjelovanje Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije na 9. Konferenciji Vijeća Europe na temu Konvencije o Europskom krajobrazu

Na poziv Ministarstva Kulture Hrvatske, Zavod za prostorno uređenje DNŽ sudjeluje na 9. Konferenciji Vijeća Europe na temu Konvencije o europskom krajobrazu koja se održava 23. i 24. ožujka 2017. u Strasbourgu.

Kao potpisnica Konvencije o europskom krajobrazu, od 2004. godine Hrvatska ima obvezu izvještavanja o aktivnostima na implementaciji Konvencije o europskom krajobrazu u pogledu jačanja krajobrazne politike na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Predstavnica Ministarstva kulture Biserka Bilušić Dumbović i predstavnice Zavoda Barbara Savin i Silvana Taslaman izvijestit će o aktivnostima implementacije ove konvencije za 2015. i 2016. godinu.

Na nacionalnom nivou Strategija prostornog razvoja RH čije je usvajanje u tijeku, prepoznala je i naglasila značenje krajolika. U tu svrhu Strategija kao prioritetni zadatak propisuje izradu Krajobraznog atlasa RH.

Na regionalnom nivou Županija Dubrovačko-Neretvanska prepoznata je kao područje u kojem je postignut veliki napredak u pogledu ugradnje krajobraza u politike regionalnog i urbanističkog planiranja. Na konferenciji su predstavljene Krajobrazne studije izrađene za potrebe Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije:

  • Studija „Identifikacija i valorizacija prirodnih i kulturnih krajolika pilot područja Grada Dubrovnika“ (2015.), izrađena u okviru EU projekta prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora »Baština – pokretač razvoja«, rezultirala je metodološkim pristupom za održivi razvoj temeljen na uvažavanju karaktera i vrijednosti krajolika povezivajući ekološki, arheološki, povijesni, kulturni, perceptivni i ekonomski pristup
  • „Krajobrazna osnova Dubrovačko-neretvanske županije“ (2016.) po prvi put sustavno analizira, identificira i valorizira krajobrazna područja Županije
  • Studija „Prepoznavanje i vrednovanje kulturnih krajolika Dubrovačko-neretvanske županije“ s katalogom 85 kulturnih krajolika (2016.) izrađena je s ciljem prepoznavanja, vrednovanja i zaštite kulturnih krajolika Županije.

Sve ove studije ugrađene su u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije koje su u izradi.