Jelena Dadić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti

Tel: 020/351-414

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti obrazovanja, a osobito osnovnog, srednjeg i visokog školstva, kulture, tehničke kulture i športa,
 • poslove i zadaće u svezi s osnivačkim pravima nad ustanovama u obrazovanju i kulturi, te predlaganje mjera u svrhu dobrog gospodarenja u tim ustanovama,
 • poslove pripreme prijedloga mreže ustanova, sukladno posebnim zakonima,
 • suradnju sa subjektima znanosti i obrazovanja u osmišljavanja, praćenju i provedbi programa i investicija,
 • poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u održavanju i razvoju mreže obrazovnih ustanova,
 • poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva,
 • poslove pripreme prijedloga mreže ustanova u djelatnostima sukladno posebnim zakonima,
 • poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u odražavanju i razvoju tih mreža ustanova,
 • poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja zdravstvenih djelatnosti, odnosno javno-zdravstvenih mjera Županije,
 • poslove praćenja problematike u području međugeneracijske solidarnosti, skrbi o branitelja i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, osoba s invaliditetom i obitelji,
 • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala s prijedlozima poboljšanja kvalitete života osoba treće životne dobi,
 • poslove u svezi skrbi o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; o Spomenicima na Domovinski rat,
 • poslove pripremanja prijedloga planova i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u aktivnostima udruga proisteklih iz Domovinskog rata,
 • poslove pripremanja prijedloga, praćenja i izvještavanja po mjerama u svezi promicanja obiteljskih vrijednosti i provedbe mjera pronatalitetne politike; provedbe jednokratne pomoći za školovanje djece iz višečlanih obitelji,
 • osmišljava, organizira i prati provedbu preventivnih programa u školama i obrazovnim ustanovama na području Županije,
 • programske aktivnosti vezane za rad Županijskih koordinacija, povjerenstava i vijeća vezanih za područja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, prevenciju kriminaliteta i štetnih oblika ponašanja djece i mladih te područje poticanja demografskog razvitka te sufinancira i prati provedbu programa ostalih povijesnih udruga,
 • poslove pripreme prijedloga, praćenja, izvršavanja i provođenja programa financiranja javnih potreba za područja iz nadležnosti Odjela,
 • donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
 • drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
 • predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
 • sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
 • poslove izrade nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
 • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada odjela,
 • poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojima je osnivač Županija,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana.

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • vođenje registra sportskih djelatnosti pravnih osoba, upis u registar, izdavanje izvatka iz registra, vođenje registra sportskih djelatnosti fizičkih osoba, upis u registar, izdavanje rješenja o upisu, izdavanje rješenja o ispisu, izdavanje izvatka iz registra;
 • obavljanje nadzora nad statutima i pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića,
 • evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava; registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika; vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji,
 • utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, te igraonicama u knjižnicama, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama;
 • utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu, privremeno oslobađanje odnosno odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole, kao i privremeno oslobađanje od započetog školovanja,
 • prijave za upis učenika s poteškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava,
 • donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika,
 • izdavanje potvrde o završenom programu pripremne nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik;
 • obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova na osnovi javnih ovlasti u osnovnim i srednjim školama, te nad zakonitošću rada i općih akata školskih ustanova;
 • donošenje plana upisa djece u osnovnu školu, te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje; donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama; poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci; izdavanje obavijesti školskim ustanovama da u evidenciji o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena nema odgovarajuće osobe kako bi nakon toga mogle popuniti upražnjeno radno mjesto putem natječaja; vođenje evidencije o učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme; raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom, kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole te kada se školski odbor ne može konstituirati;
 • utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih,
 • utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta;
 • priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba; izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlašteni prijevoz,
 • davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć,
 • ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari; priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
 • pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji; zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske; pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak, pravu na doplatak za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba; u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći; na besplatni topli obrok; ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike; izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka; ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta; sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata; sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vođenje evidencije svih korisnika; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana.

 

OBRASCI:

Hrvatski branitelji

Zahtjev za Hrvatske branitelje iz Domovinskog rata

Zahtjev za vojne i civilne invalide rata

Zahtjevi pirotehničari

Humanitarna pomoć

Predškolski odgoji obrazovanje i sport

Radni odnosi

Zdravstvo i socijalna skrb

——————————————————————–

 

 

Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja jednokratne novčane naknade socijalno ugroženim osobama na području Dubrovačko-neretvanske županije

Zahtjev za jednokratnu novčanu naknadu socijalno ugroženim osobama na području Dubrovačko-neretvanske županije

 

Vezani sadržaji:

1. Popis izdanih rješenje kojima se odobrava provođenje humanitarne akcije U DNŽ – stanje na dan 31. 12. 2019. godine

2. Evidenciju Upravnog odjela za društvene djelatnosti o pravnim osobama kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći – stanje na dan 31. 12. 2019. godine

3. Registar sportskih djelatnosti za fizičke osobe 

4. Registar sportskih djelatnosti za pravne osobe