Jelena Dadić- v.d. pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti

Tel: 020/351-414

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti obrazovanja, a osobito osnovnog, srednjeg i visokog školstva, kulture, tehničke kulture i športa,
 • poslove i zadaće u svezi s osnivačkim pravima nad ustanovama u obrazovanju i kulturi, te predlaganje mjera u svrhu dobrog gospodarenja u tim ustanovama,
 • poslove pripreme prijedloga mreže ustanova, sukladno posebnim zakonima,
 • suradnju sa subjektima znanosti i obrazovanja u osmišljavanja, praćenju i provedbi programa i investicija,
 • poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u održavanju i razvoju mreže obrazovnih ustanova,
 • poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva,
 • poslove pripreme prijedloga mreže ustanova u djelatnostima sukladno posebnim zakonima,
 • poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u odražavanju i razvoju tih mreža ustanova,
 • poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja zdravstvenih djelatnosti, odnosno javno-zdravstvenih mjera Županije,
 • poslove praćenja problematike u području međugeneracijske solidarnosti, skrbi o branitelja i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, osoba s invaliditetom i obitelji,
 • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala s prijedlozima poboljšanja kvalitete života osoba treće životne dobi,
 • poslove u svezi skrbi o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; o Spomenicima na Domovinski rat,
 • poslove pripremanja prijedloga planova i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u aktivnostima udruga proisteklih iz Domovinskog rata,
 • poslove pripremanja prijedloga, praćenja i izvještavanja po mjerama u svezi promicanja obiteljskih vrijednosti i provedbe mjera pronatalitetne politike; provedbe jednokratne pomoći za školovanje djece iz višečlanih obitelji,
 • osmišljava, organizira i prati provedbu preventivnih programa u školama i obrazovnim ustanovama na području Županije,
 • programske aktivnosti vezane za rad Županijskih koordinacija, povjerenstava i vijeća vezanih za područja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, prevenciju kriminaliteta i štetnih oblika ponašanja djece i mladih te područje poticanja demografskog razvitka te sufinancira i prati provedbu programa ostalih povijesnih udruga,
 • poslove pripreme prijedloga, praćenja, izvršavanja i provođenja programa financiranja javnih potreba za područja iz nadležnosti Odjela,
 • donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
 • drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
 • predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
 • sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
 • poslove izrade nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
 • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada odjela,
 • poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojima je osnivač Županija,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana.

 

KONTAKT BROJEVI U DJELOKRUGU UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

Tel:  020/ 351-414  –  v.d. PROČELNICE JELENA DADIĆ

E-mail: jelena.dadic@dnz.hr

 

Tel: 020/351-470 – NINA SKURIĆ

OBITELJ, MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST, LJUDSKA PRAVA I RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

E-mail: nina.skuric@dnz.hr

 

Tel: 020/351- 462 – ANA ČEOVIĆ

STIPENDIJE, NATJECANJA I INVESTICIJSKA  ULAGANJA U ŠKOLSTVO

E-mail: ana.ceovic@dnz.hr

 

Tel: 020/351-418 – DANIJELA BEGIĆ

KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE

E-mail: danijela.begic@dnz.hr

 

Tel: 020/351-411 – ĐURĐICA POPOVIĆ

ZDRAVSTVENA SKRB I MRTVOZORSTVO

E-mail: djurdjica.popovic@dnz.hr

 

Tel: 020/351-415 – VESNA BABAROVIĆ

SOCIJALNA SKRB, EU PROJEKTI IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA

E-mai: vesna.babarovic@dnz.hr

 

Tel: 020/351-479 – MARE MANTALICA

DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

E-mail: mare.mantalica@dnz.hr

 

Tel: 020/351-495 – PERO PENDO

SKRB O BRANITELJIMA I UDRUGAMA PROISTEKLIM IZ DOMOVINSKOG RATA

E-mail: pero.pendo@dnz.hr

 

Tel: 020/351-432 – LJUBE KULAŠ

OSNOVNO ŠKOLSTVO

E-mail: ljube.kulas@dnz.hr

 

Tel: 020/351-491 – ANITA ALETIĆ

SREDNJE ŠKOLSTVO, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA

E-mail: anita.aletic@dnz.hr

 

Tel: 020/351-406 – SANJA METKOVIĆ

KULTURA,  ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH I SAKRALNIH DOBARA

E-mail: sanja.metkovic@dnz.hr

 

Tel: 020/351401 – RUŽICA LOLIĆ

POTPORE ZA ŠKOLOVANJE DJECE POGINULIH BRANITELJA, DJECE VIŠEČLANIH OBITELJI I UMIROVLJENIKE

E-mail: ruzica.lolic@dnz.hr

 

Tel: 020/351 443 – LEJLA DILBEROVIĆ

POMOĆNICI U NASTAVI I EU PROJEKTI

E-mail: lejla.dilberovic@dnz.hr

 

Tel. 020/351-492 – LUNA POLIĆ BAROVIĆ

EU PROJEKTI

E-mail: luna.polic.barovic@dnz.hr