Upravni odjel za financije

Pročelnica: Dragica Stanić

Tel: 020/351-456

Upravni odjel za financije obavlja analitičko – planske, financijsko – računovodstvene, koordinacijske i druge stručne poslove vezane uz proračun i financije Županije a koji se odnose na:

  • planiranje, pripremu i izradu nacrta prijedloga Proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine te pratećih akata,
  • izradu izvješća o izvršavanju proračuna županije te prateće akte i druga propisana izvješća u svezi proračuna,
  • utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje Proračuna,
  • stručne poslove vezano za projekte Europske unije iz djelokruga rada odjela,
  • financijsko – računovodstvene poslove, te poslove praćenja obračuna sustava poslovanja,
  • predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije i uvođenje i koordinaciju sustava unutarnjih financijskih kontrola i načela dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima, te koordinacijske uloge u svezi izrade i predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti župana,
  • koordinaciju aktivnosti sa upravnim tijelima oko pripreme i davanje izjava o fiskalnoj odgovornosti te pripadajuće dokumentacije prema zakonskim propisima i podzakonskim aktima,
  • poslove u skladu s odredbama Zakona o lokalnim porezima te podzakonskim aktima,
  • drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
  • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.