Ivo Klaić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i more

Tel: 020/351-436

Upravni odjel za gospodarstvo i more obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • praćenje i analiziranje stanje u turizmu, te predlaganje mjera za njegovo unapređenje,
 • izradu analize, izvješća i informacije o ostvarenim rezultatima turističkog prometa i drugim pokazateljima uspješnosti poslovanja ugostiteljstva i turizma na području županije,
 • praćenje i sudjelovanje u aktivnostima promocije turističke ponude Županije,
 • poticanje razvitka kongresnog, nautičkog, seoskog, zdravstvenog, lovnog i drugih oblika turizma,
 • koordinaciju i usklađenje razvojne aktivnosti jedinica lokalne samouprave i gospodarskih subjekata iz područja ugostiteljstva i turizma,
 • provođenje aktivnosti koje se odnose na obnovljive izvore energije i mjere energetske učinkovitosti na području Županije,
 • suradnju sa županijskim, gradskim i općinskim turističkim zajednicama i s ostalim organizacijama čije aktivnosti doprinose razvoju turizma,
 • pripremu poticajnih mjera razvitka poduzetništva u malom i srednjem gospodarstvu,
 • praćenje stanja na pomorskom dobru, te poduzimanje mjera i radnji za koje je zakonom nadležan,
 • organiziranje i provođenje postupaka utvrđivanja granica pomorskog dobra i lučkih područja,
 • vođenje Upisnika koncesija i Registra koncesija na pomorskom dobru,
 • provođenje postupka dodjele koncesija na pomorskom dobru,
 • suradnju s jedinicama lokalne samouprave u cilju redovnog održavanja pomorskog dobra,
 • praćenje i analiziranje stanje u poljoprivredi i predlaganje poticajnih mjera, za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva i proizvodnje hrane,
 • sudjelovanje u operacionalizaciji nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem,
 • provođenje projekta navodnjavanja na području Županije,
 • praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta, te priprema prijedloge i mjere za razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda,
 • praćenje i analiziranje stanja, te predlaganje mjera razvoja u oblasti šumarstva, lovstva, marikulture i ribarstva i vodnog gospodarstva,
 • poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvitka poljoprivrede i ruralnog prostora jedinica lokalne samouprave u županiji,
 • pružanje stručne pomoći poljodjelcima u cilju unapređenja proizvodnje,
 • obavljanje poslova vezano za kreditne programe županije u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora,
 • sudjelovanje u organizaciji stručnih manifestacija (stručni skupovi, izložbe, sajmovi i druge manifestacije,
 • praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta, naplate lovozakupnina, pripreme natječaja za zakup županijskih lovišta,
 • predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
 • pripremu analitičkih i drugih stručnih materijala iz djelokruga rada odjela,
 • izradu nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
 • donošenje pojedinačnih akta kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
 • predlaganje nadležnim državnim tijelima donošenje odgovarajućih akata,
 • drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana,