Miho Baće, pročelnik Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove

Tel: 020/351-480 i 351-125

Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • poslove zaštite okoliša i prirode koji su zakonskim i podzakonskim propisima stavljeni u nadležnost, a od područnog (regionalnog) su značaja za zaštitu okoliša i prirode, gospodarenje otpadom  i unapređenje stanja okoliša
 • izradu i provedbu dokumenata iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, kao i dokumenata interventnih mjera u okolišu, osiguravanje dostupnosti podataka iz djelokruga zaštite okoliša, prirode i gospodarenja otpadom, osiguravanje podataka za informacijski sustav zaštite okoliša Republike Hrvatske, uz verifikaciju podataka u e-bazi Registra onečišćavanja okoliša,
 • utvrđivanje zahtjeva, kao tijelo s posebnim ovlastima, u postupku izrade prostornih planova na području Županije te davanje mišljenja u postupku donošenja prostornih planova po pitanju usklađenosti zahtjeva s nacrtima konačnih prijedloga istih,
 • donošenje rješenja (dopuštenja) i utvrđivanje uvjeta zaštite prirode i potvrda za zahvate u zaštićenom području te provođenje prethodne i glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
 • sudjelovanje u postupcima strateških procjena utjecaja na okoliš planova, programa i strategija na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, nadzor nad provedbom postupka strateške procjene utjecaja na okoliš planova, programa i strategija na lokalnoj razini te provedba prethodne i glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu planova, programa i strategija na lokalnoj razini,
 • provedba postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš iz nadležnosti Odjela te sudjelovanje u postupcima procjene utjecaja na okoliš koje provodi nadležno ministarstvo,
 • izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom iz nadležnosti Odjela, izdavanje prethodnih suglasnosti na prijedloge Planova gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave,
 • koordinacija poslova oko financiranja udruga iz područja zaštite okoliša i prirode,
 • stručno sudjelovanje u radu Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji te poslovi Tajništva istog,
 • poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme prijedloga programa razvitka mreže objekata komunalne infrastrukture od značaja za više jedinica lokalne samouprave,
 • poslove organiziranja i koordiniranja izvođenja kapitalnih investicija izgradnje objekata od posebnog značaja za Županiju,
 • uređenje uvjeta i načina obavljanja javnog prijevoza na županijskoj razini,
 • predlaganje uvjeta obavljanja županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika,
 • izdavanje i vođenje upisnika izdanih dozvola za županijski linijski javni cestovni prijevoz putnika,
 • koordinaciju i rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama,
 • predlaganje mjera u cilju bolje povezanosti otoka s kopnom,
 • donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
 • drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima, osim ako posebnim propisima nije utvrđena nadležnost drugog tijela županije,
 • poslove izrade nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada Odjela,
 • predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada Odjela,
 • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Odjela,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade; izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu; u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen;
 • izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje); provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje; davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji; donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja; određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave;
 • predaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište;
 • utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije,
  – područje vlasništva i stvarnih prava; donošenje i zemljišnoknjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije,
 • obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženih sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu,
 • rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi i potpomognuta područja,
 • izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama,
 • izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe; izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe; donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom;
 • utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta;
 • izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
 • obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume; prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana. 

Imovinsko-pravni poslovi 

Prijevoz

 

Financiranje programa/projekata udruga

Gospodarenje otpadom

Strateška procjena utjecaja na okoliš

Dokumenti zaštite okoliša

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

Procjena /Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

[do_widget id=”news-grid-8″]