Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

Pročelnik: Miho Baće

Tel: 020/351-480

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • poslove zaštite okoliša i prirode koji su zakonskim i podzakonskim propisima stavljeni u nadležnost, a od područnog (regionalnog) su značaja za zaštitu okoliša i prirode, gospodarenje otpadom, unapređenje stanja okoliša i održivi razvoj,
 • izradu i provedbu dokumenata iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, kao i dokumenata interventnih mjera u okolišu, osiguravanje dostupnosti podataka iz djelokruga zaštite okoliša, prirode i gospodarenja otpadom, osiguravanje podataka za informacijski sustav zaštite okoliša Republike Hrvatske, uz verifikaciju podataka u e-bazi Registra onečišćavanja okoliša,
 • utvrđivanje zahtjeva, kao tijelo s posebnim ovlastima, u postupku izrade prostornih planova na području Županije te davanje mišljenja u postupku donošenja prostornih planova po pitanju usklađenosti zahtjeva s nacrtima konačnih prijedloga istih,
 • donošenje rješenja (dopuštenja) i utvrđivanje uvjeta zaštite prirode i potvrda za zahvate u zaštićenom području te provođenje prethodne i glavne ocjene prihvatljivosti za zahvate na području ekološke mreže,
 • sudjelovanje u postupcima strateških procjena utjecaja na okoliš, planova, programa i strategija na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, nadzor nad provedbom postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, planova, programa i strategija na lokalnoj razini te provedba prethodne i glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu planova, programa i strategija na lokalnoj razini,
 • provedba postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš iz nadležnosti Odjela te sudjelovanje u postupcima procjene utjecaja na okoliš koje provodi nadležno ministarstvo,
 • izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom iz nadležnosti Odjela, izdavanje prethodnih suglasnosti na prijedloge Planova gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave,
 • koordinacija poslova oko financiranja udruga iz područja zaštite okoliša i prirode,
 • stručno sudjelovanje u radu Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji te poslovi Tajništva istog,
 • poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme prijedloga programa razvitka mreže objekata komunalne infrastrukture od značaja za više jedinica lokalne samouprave,
 • poslove organiziranja i koordiniranja izvođenja kapitalnih investicija izgradnje objekata od posebnog značaja za Županiju,
 • uređenje uvjeta i načina obavljanja javnog prijevoza na županijskoj razini,
 • predlaganje uvjeta obavljanja županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika,
 • izdavanje i vođenje upisnika izdanih dozvola za županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika,
 • koordinaciju i rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama,
 • predlaganje mjera u cilju bolje povezanosti otoka s kopnom,
 • donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
 • drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima, osim ako posebnim propisima nije utvrđena nadležnost drugog tijela Županije,
 • poslove izrade nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada Odjela,
 • predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada Odjela,
 • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Odjela,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama,
 • izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe; izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe; donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom;
 • izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
 • obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana. 

Prijevoz – obrasci

Financiranje programa/projekata udruga

Gospodarenje otpadom

Strateška procjena utjecaja na okoliš

Dokumenti zaštite okoliša

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

Procjena /Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

[do_widget id=”news-grid-8″]