Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj

V.d. pročelnika: Ivo Klaić

Tel: 020/351-400


Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • praćenje i analiziranje stanja u poljoprivredi i predlaganje poticajnih mjera, za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva i proizvodnje hrane,
 • sudjelovanje u operacionalizaciji nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem,
 • provođenje projekta navodnjavanja na području Županije,
 • praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta, te priprema prijedloge i mjere za razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda,
 • praćenje i analiziranje stanja, te predlaganje mjera razvoja u oblasti šumarstva, lovstva, marikulture i ribarstva i vodnog gospodarstva,
 • poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvitka poljoprivrede i ruralnog prostora jedinica lokalne samouprave u županiji,
 • pružanje stručne pomoći poljodjelcima u cilju unapređenja proizvodnje,
 • obavljanje poslova vezano za kreditne programe županije u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora,
 • sudjelovanje u organizaciji stručnih manifestacija (stručni skupovi, izložbe, sajmovi i druge manifestacije),
 • praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta, naplate lovozakupnina, pripreme natječaja za zakup županijskih lovišta,
 • predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
 • pripremu analitičkih i drugih stručnih materijala iz djelokruga rada odjela,
 • izradu nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
 • sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
 • donošenje pojedinačnih akta kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta;
 • vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta;
 • obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume; prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice,
 • obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu.