Nikolina Kraljević, pročelnica Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine

Stručna služba  koja obavlja normativno pravne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-tehničke i druge stručne i tehničke poslove neposredno vezane uz rad Županijske skupštine te Župana i zamjenike župana kao nositelje izvršne vlasti Županije.

tel:020/351-448
fax:020/321-059

Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • poslove u svezi sa stručnim i tehničkim pripremanjem i organiziranjem sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela,
 • normativnu obradu i objavljivanje akata i drugih publikacija,
 • stručne, pravne i tehničke poslove za potrebe župana i zamjenika župana,
 • pružanje pravne i druge stručne i tehničke pomoći vijećnicima Županijske skupštine i njihovim klubovima,
 • poslove u svezi međužupanijske i međunarodne suradnje i protokola,
 • stručne poslovi u svezi s izborom i imenovanjima dužnosnika Županije,
 • poslove u svezi ustanovljenja i dodjele javnih priznanja,
 • organiziranje poslova u svezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima, te poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela Županije s državnim tijelima, medijima, ustanovama i građanima,
 • suradnju s općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa, te razvoja lokalne samouprave,
 • poslove obrane, zaštite i spašavanja, te zaštite od požara i zaštite na radu,
 • koordinaciju aktivnosti tijela Županije vezane za programe EU,
 • suradnju s tijelima lokalne samouprave, državne uprave, Europske komisije i drugim međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja djelovanja EU, te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje,
 • predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
 • poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u županijskim tijelima,
 • priprema nacrte općih i drugih akata u svezi s radnim odnosima zaposlenika u upravnim tijelima i ustrojstva upravnih tijela,
 • poslove uredskog poslovanja i arhive,
 • organiziranje i provođenje postupka javne nabave za potrebe upravnih tijela,
 • vođenje evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije, te izradu prijedloga mjera za gospodarenje tom imovinom,
 • informatičke poslove za potrebe upravnih tijela,
 • poslove održavanja nekretnina i opreme u vlasništvu Županije,
 • drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana.
 • druge stručne poslove proizašle iz djelokruga rada županijskih tijela kada ti poslovi nisu povjereni drugom upravnom tijelu.