Nikolina Kraljević, pročelnica Upravnog odjela za poslove Župana, Županijske skupštine i opću upravu

Stručna služba  koja obavlja normativno pravne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-tehničke i druge stručne i tehničke poslove neposredno vezane uz rad Županijske skupštine te Župana i zamjenike župana kao nositelje izvršne vlasti Županije.

tel:020/351-450
Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine i opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • poslove u svezi sa stručnim i tehničkim pripremanjem i organiziranjem sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela,
 • normativnu obradu i objavljivanje akata i drugih publikacija,
 • stručne, pravne i tehničke poslove za potrebe župana i zamjenika župana,
 • pružanje pravne i druge stručne i tehničke pomoći vijećnicima Županijske skupštine i njihovim klubovima,
 • poslove u svezi međužupanijske i međunarodne suradnje i protokola,
 • stručne poslovi u svezi s izborom i imenovanjima dužnosnika Županije,
 • poslove u svezi ustanovljenja i dodjele javnih priznanja,
 • organiziranje poslova u svezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima, te poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela Županije s državnim tijelima, medijima, ustanovama i građanima,
 • suradnju s općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa, te razvoja lokalne samouprave,
 • poslove obrane, zaštite i spašavanja, te zaštite od požara i zaštite na radu,
 • koordinaciju aktivnosti tijela Županije vezane za programe EU,
 • suradnju s tijelima lokalne samouprave, državne uprave, Europske komisije i drugim međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja djelovanja EU, te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje,
 • predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
 • poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u županijskim tijelima,
 • priprema nacrte općih i drugih akata u svezi s radnim odnosima zaposlenika u upravnim tijelima i ustrojstva upravnih tijela,
 • priprema nacrte općih i drugih akata u svezi s radnim odnosima zaposlenika u upravnim tijelima i ustrojstva upravnih tijela,
 • poslove uredskog poslovanja i arhive,
 • organiziranje i provođenje postupka javne nabave za potrebe upravnih tijela,
 • vođenje evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije, te izradu prijedloga mjera za gospodarenje tom imovinom,
 • informatičke poslove za potrebe upravnih tijela,
 • poslove održavanja nekretnina i opreme u vlasništvu Županije,
 • rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku
 • kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora,
 • drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte
 • jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima 

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • osobna stanja građana – promjena osobnog imena, naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima, verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske
 • registar birača – vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvatka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača;
 • poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija;
 • Poslove u svezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih zaklada, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija.
 • donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,
 • određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije,
 • vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača,
 • davanje podataka iz evidencije nadležnim službama,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana,
 • druge stručne i upravne poslove proizašle iz djelokruga rada županijskih tijela kada ti poslovi nisu povjereni drugom upravnom tijelu.

Matični uredi

Besplatna pravna pomoć (obrasci)

Obrazac-izričite-pisane-suglasnosti-podnositelja-zahtjeva-i-Ÿlanova-ku†anstva-o-dopuçtenju-uvida-u-sve-podatke-o-ukupnim-prihodima-i-imovini-Obrazac-ZO-1

Obrazac-zahtjeva-za-odobravanje-sekundarne-pravne-pomoći-Obrazac-ZOSPP-003

 

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava za rad političkih stranaka u 2020.