ivo_klaic

 

Pročelnik: Ivo Klaić
tel: 020/351-404
fax: 020/351-439
email: ivo.klaic@dnz.hr

 

 

 

 

 

Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku  obavljaja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 

 • praćenje i analiziranje stanje u turizmu, te predlaganje mjera za njegovo unapređenje
 • izradu analize, izvješća i informacije o ostvarenim rezultatima turističkog prometa i drugim pokazateljima uspješnosti poslovanja ugostiteljstva i turizma na području županije
 • praćenje i sudjelovanje u aktivnostima promocije turističke ponude Županije
 • poticanje razvitka kongresnog, nautičkog, seoskog, zdravstvenog, lovnog i drugih oblika turizma
 • koordinaciju i usklađenje razvojne aktivnosti jedinica lokalne samouprave i gospodarskih subjekata iz područja ugostiteljstva i turizma
 • provođenje aktivnosti koje se odnose na obnovljive izvore energije i mjere energetske učinkovitosti na području Županije
 • suradnju sa županijskim, gradskim i općinskim turističkim zajednicama i s ostalim organizacijama čije aktivnosti doprinose razvoju turizma
 • pripremu poticajnih mjera razvitka poduzetništva u malom i srednjem gospodarstvu
 • pripremu analitičkih i drugih stručnih materijala iz djelokruga rad odjela
 • izradu nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela
 • donošenje pojedinačnih akta kojima rješava   o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba
 • rješava po žalbama protiv pojedinačnih akata što ih donose upravna tijela općina i gradova s   područja Županije,
 • praćenje stanja na pomorskom dobru, te poduzima mjere i radnje  za koje je zakonom nadležan,
 • predlaganje nadležnim državnim tijelima donošenje odgovarajućih akata,
 • organiziranje i provođenje postupaka utvrđivanja granica pomorskog dobra i lučkih područja,
 • vođenje Upisnika koncesija i Registra koncesija na pomorskom dobru,
 • provođenje postupka dodjele koncesija na pomorskom dobro,
 • suradnju s jedinicama lokalne samouprave u cilju redovnog održavanja pomorskog dobra,
 • druge  poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.

 

 

Programi i strategije Upravnog odjela za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku:

 

 • “Kreiranje i brendiranje novog vina na bazi sorte plavac mali“ – Dubrovnik Cuvee
 • Poticanje zaštite okoliša i energetske učinkovitosti javnih zgrada i obiteljskih objekata – obnovljivi izvora energije
 • Smjernice za integralno upravljanje obalnim priobaljem
 • Razvoj turističke infrastrukture – Kongresni centar