Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

Pročelnik: Miho Baće

Tel: 020/351-480

 

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode obavlja upravne i stručne poslove iz područja zaštite okoliša i prirode te održivog  gospodarenja otpadom:

 • izrada i  provedba dokumenata iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, održivog razvoja kao i dokumenata interventnih mjera u okolišu, osiguravanje dostupnosti podataka iz djelokruga zaštite okoliša, osiguravanje podataka za informacijski sustav zaštite okoliša Republike Hrvatske,
 • kontrola podataka u e-bazi Registra onečišćavanja okoliša,
 • donošenje rješenja (dopuštenja) i utvrđivanje uvjeta zaštite prirode za zahvate u zaštićenom području te provođenje prethodne i glavne ocjene za zahvate na području ekološke mreže, sukladno Zakonu o zaštiti prirode,
 • utvrđivanje zahtjeva i davanje mišljenja u postupku izrade prostornih planova na području Županije,
 • sudjelovanje u postupcima strateških procjena utjecaja na okoliš planova, programa i strategija na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini,
 • sudjelovanje u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš,
 • izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom iz nadležnosti Odjela, izdavanje prethodnih suglasnosti na prijedloge Planova gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave,
 • koordinacija poslova oko financiranja udruga, u skladu s posebnim propisima,
 • predlaganje, koordinacija i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim projektima iz područja zaštite okoliša i prirode,
 • praćenje rada i suradnja s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije,
 • stručno sudjelovanje u radu Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji te poslovi Tajništva istog,
 • drugi  poslovi utvrđeni posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.

Adresa:

Vukovarska 16
20000 Dubrovnik

Kontakti:

 Ivana Bobanović  viša stručna suradnica  ivana.bobanovic@dnz.hr  tel: 020/414-434
       
       

[do_widget id=”news-grid-8″]