U Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb obavljaju se analitičko- planski, organizacijsko- koordinacijski, normativno-pravni i drugi stručni poslovi vezani uz djelatnost zdravstva i socijalne skrbi iz nadležnosti Županije.
 
 
dario_kulusic
 
 
 
PROČELNIK Dario Kulišić
tel: 020/351-401
fax:  020/351-434
 
 
 
 

 

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

  • poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva,
  • poslove pripreme analitičkih i drugih materijala o pitanjima iz djelokruga rada odjela
  • poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojima je osnivač Županija
  • poslove pripreme prijedloga mreže ustanova u djelatnostima sukladno posebnim zakonima,
  • poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u odražavanju i razvoju tih mreža ustanova
  • poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja ovih djelatnosti odnosno javno-zdravstvenih mjera Županije,
  • poslove izrade nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
  • drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno posebnim propisima,
  • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.

 

 

 

Dokumentacija:

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u DNŽ