Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Pročelnica: Đurđica Popović

Tel: 020/351-477

Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

 • poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva,
 • poslove pripreme prijedloga mreže ustanova sukladno posebnim zakonima,
 • poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža ustanova,
 • poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja zdravstvenih djelatnosti, odnosno javno-zdravstvenih mjera Županije,
 • poslove praćenja problematike u području međugeneracijske solidarnosti, skrbi o braniteljima i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, osoba s invaliditetom i obitelji,
 • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala s prijedlozima poboljšanja kvalitete života osoba treće životne dobi,
 • poslove u svezi skrbi o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; o Spomenicima na Domovinski rat,
 • poslove pripremanja prijedloga planova i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u aktivnostima udruga proisteklih iz Domovinskog rata,
 • poslove pripremanja prijedloga, praćenja i izvještavanja po mjerama u svezi promicanja obiteljskih vrijednosti i provedbe mjera pronatalitetne politike; provedbe jednokratne pomoći za školovanje djece iz višečlanih obitelji,
 • osmišljava, organizira i prati provedbu preventivnih programa u školama i obrazovnim ustanovama na području Županije,
 • programske aktivnosti vezane za rad Županijskih koordinacija, povjerenstava i vijeća vezanih za područja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, prevenciju kriminaliteta i štetnih oblika ponašanja djece i mladih,
 • poticanje demografskog razvitka,
 • sufinanciranje i praćenje provedbi programa povijesnih udruga,
 • donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
 • drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
 • predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
 • sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
 • poslove izrade nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
 • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada odjela,
 • poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojima je osnivač Županija,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba; izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlašteni prijevoz,
 • davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć,
 • ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari; priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
 • pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji; zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske; pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak, pravu na doplatak za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba; u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći; na besplatni topli obrok; ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike; izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka; ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta; sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata; sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vođenje evidencije svih korisnika; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
 • obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu.

SAVJET MLADIH DNŽ

Konstituirajuća sjednica održana 24. studenog 2021.

Rješenje o imenovanju savjeta mladih 2021.

Izvješće o kandidaturama Savjet mladih 2021.

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Zahtjev za izdavanje potvrde o obiteljskom stanju

Zahtjev za izdavanje potvrde o uzdržavanju

Zahtjev za ovjeru Knjige evidencije o lijekovima i opojnim drogama

Zahtjev za ovjeru Knjige očevidnika o opasnim kemikalijama

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu

HRVATSKI BRANITELJI

Zahtjevi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata

Jednokratna novcana pomoc_Obrazac broj 1_nakon ekshumacije_zahtjev

Jednokratna novcana pomoc_Obrazac broj 2_nemogucnost podmirenja osnovnih zivotnih potreba_zahtjev

Jednokratna novcana pomoc_Obrazac broj 3_izjava korisnika o sastavu kucanstva

Jednokratna novcana pomoc_Obrazac broj 4_izjava korisnika o imovini i dohotku

Jednokratna novcana pomoc_Tablica broj 1_visina iznosa JNP

Medicinska rehabilitacija_OBRAZAC 1

Medicinska rehabilitacija_OBRAZAC 2

Naknada za nezaposlene_Lista 1_popis teskih akutnih kronicnih ili malignih bolesti

Naknada za nezaposlene_Obrazac broj 1_zahtjev

Naknada za nezaposlene_Obrazac broj 2_izjava o sastavu kucanstva

Naknada za nezaposlene_Obrazac broj 3_izjava o imovini i dohotku

Pravo na besplatni topli obrok_zahtjev

Satus clana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja s pravom na obiteljsku invalidninu_zahtjev

Status clana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja bez prava na obiteljsku invalidninu_zahtjev

Udzbenici_Obrazac broj 1_zahtjev

Udzbenici_Obrazac broj 2_izjava

Udzbenici_Obrazac broj 3_podaci o clanovima kucanstva i prihodima

Udzbenici_Tablica broj 1

Ukop HB uz vojnu pocast_obrazac Z2_zahtjev

Ukop HB_zahtjev za izdavanje narudzbenica odabranom pogrebnom poduzecu

Ukop HB_zahtjev za povrat troskova ukopa_Obrazac Z3

Zahtjev za isplatu dospjelih a neisplacenih svota novcanih primanja

Zahtjev za isplatu troskova prijevoza

Zahtjev za ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu_nakon smrti HRVI I_IV s pravom na doplatak NJIPDO

Doplatak za pripomoc u kuci_zahtjev

HRVI od II do IV skupine_Zahtjev za naknadu troska prilagodbe osobnog automobila

HRVI_100_I_Zahtjev za uslugom osobe za pruzanje njege i pomoci

HRVI_POPIS dokumentacije za priznavanje statusa

HRVI_Zahtjev za obustavu isplate osobne invalidnine

HRVI_Zahtjev za povecanje % ostecenja organizma priznatog HRVI iz DR_pogorsanje

HRVI_Zahtjev za priznavanje prava na posebni doplatak

HRVI_Zahtjev za priznavanje statusa HRVI iz DR_pogorsanje

HRVI_Zahtjev za priznavanje statusa HRVI iz DR

Zahtjev za dopunsko zdravstveno osiguranje

Zahtjevi za civilne stradalnike Domovinskog rata

Jednokratna novcana pomoc_Izjava o imovini i dohotku_Obrazac broj 3

Jednokratna novcana pomoc_Izjava o satavu kucanstva_Obrazac broj 2

Jednokratna novcana pomoc_Zahtjev_Obrazac broj 1

Novcana naknada_Izjava o imovini i dohotku_Obrazac broj 3

Novcana naknada_Izjava o sastavu kucanstva_Obrazac broj 2

Novcana naknada_Zahtjev_Obrazac broj 1

OBRAZAC 1_Zahtjev za priznavanje statusa CIR iz Domovinskog rata

OBRAZAC 2_Zahtjev za priznavanje prava na posebni dodatak

OBRAZAC 3_Zahtjev za priznavanje prava na naknadu troska prilagodbe osobnog automobila CIR iz DR

OBRAZAC 4_Zahtjev za priznavanje statusa clana obitelji poginule umrle ili nestale civilne osobe u DR

OBRAZAC 5_Zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu iza umrlog CIR iz DR I do IV skupine

Zahtjev za isplatu dospjelih a neisplacenih svota novcanih primanja

Udzbenici_Obrazac broj 1_zahtjev

Udzbenici_Obrazac broj 2_izjava

Udzbenici_Obrazac broj 3_podaci o clanovima kucanstva i prihodima

Zahtjevi za vojne i civilne invalide rata

Udzbenici_Obrazac broj 1

Udzbenici_Obrazac broj 2

Udzbenici_Obrazac broj 3

Zahtjev za isplatu dospjelih a neisplacenih svota novcanih primanja_II SR_MVI

Zahtjev za povecanje % ostecenja organizma priznatog MVI_pogorsanje

Zahtjev za povecanje stupnja invaliditeta priznatog RVI i CIR_pogorsanje

Zahtjev za priznavanje prava na dodatak za njegu i pomoc

Zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu

Zahtjev za priznavanje prava na osobnu invalidninu_CIR

Zahtjev za priznavanje statusa MVI_POGORSANJE

Zahtjev za priznavanje statusa MVI

Zamolba za izdavanje objave za koristenje povlastica u unutarnjem putnickom prometu

Zahtjev za ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu_nakon smrti HRVI I_IV s pravom na doplatak NJIPDO

Zahtjevi za pirotehničare

Zahtjev za priznavanje statusa i prava na obiteljsku invalidninu

Zahtjev za priznavanje statusa stradalog pirotehnicara i prava po toj osnovi

Zahtjev za utvrdjivanje novog % ostecenja organizma stradalog pirotehnicara zbog pogorsanja

 

Humanitarna pomoć

Izvješće o provedbi trogodišnjeg programa rada pravne osobe

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji

Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoĉi

Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoĉi

Plan provođenja humanitarne akcije

Trogodišnji program rada pravne osobe

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provošenja humanitarne akcije

Zahtjev za izdavanje rješenja za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoĉi

Vezani sadržaji

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za korisnike dječjeg doplatka za četvero i više djece na području Dubrovačko-neretvanske županije

Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja jednokratne novčane naknade socijalno ugroženim osobama na području Dubrovačko-neretvanske županije

Zahtjev za jednokratnu novčanu naknadu socijalno ugroženim osobama na području Dubrovačko-neretvanske županije

1. Popis izdanih rješenje kojima se odobrava provođenje humanitarne akcije U DNŽ – stanje na dan 31. 12. 2019. godine

2. Evidenciju Upravnog odjela za društvene djelatnosti o pravnim osobama kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći – stanje na dan 31. 12. 2019. godine