Županijska ulaganja u zdravstvo i socijalnu skrb u 2015. godini

Dubrovačko-neretvanska županija je u 2015. godini za područje zdravstva i socijalne skrbi uložila 48.418.487,00 kuna.

Zdravstvenim ustanovama doznačen je iznos od 15.009.869,00 kuna, od toga za nabavu automobila osigurana su sredstva u iznosu od 1.179.500,00 kuna. Od većih iznosa izdvajamo ulaganje u DZ Dubrovnik (450.000,00 kuna za sanaciju fasade i otvora, kompletna rekonstrukcija zdravstvenog objekta Župa Dubrovačka), DZ Ploče (237.400,00 kuna za izgradnju nosive konstrukcije za fotonaponske stanice),OB Dubrovnik (1.917.870,00 kuna za nabavku medicinske i laboratorijske opreme od čega 850.000,00 kuna za nabavku UZV uređaja za radiologiju ), Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos (1.019.000,00 kuna od čega 250.000,00 kuna za radove na ugradnji odvajača ulja u kuhinji, 168.000,00 kn za rekonstrukciju usisa mora s izmjenom tlačnog voda II.faza, 135.000,00 kn za Hidroizolaciju na ravnom neprohodnom krovu stacionara SB „Kalos“ i Sanacija odvodnog kanala na ravnom krovu te sanacija diletacijskog spoja na sjevernom pročelju stacionara SB „Kalos“, 254.000,00 kn za radove na rekonstrukciji soba po vertikali i 210.000,00 kuna za  rekonstrukciju prostora stacionara)

U domove socijalne skrbi u 2015. godini Županija je uložila iznos od 9.846.377,00 kuna.

Materijalni rashodi su u iznosu od 9.003.000,00 kuna, a nefinancijska imovina iznosi 237.921,00 kuna (uredska oprema i namještaj, računalna oprema, sobni namještaj, kuhinjska oprema ).

Hitne intervencije su izvršene u iznosu od 567.165,99 kuna, od čega izdvajamo rekonstrukciju i sanaciju klimatizacije i nabavka kuhinjskog stroja u Domu za starije osobe Dubrovnik. U Domu za starije i nemoćne osobe Domus Christi izvršena je sanacija vodovodnih i kanalizacijskih cijevi te sanacija vanjskih stubišta.

Domu za starije i nemoćne osobe Korčula je nabavljena sušilica rublja, a u Domu za starije i nemoćne osobe Korčula – Vela Luka je izvršena rekonstrukcija kanalizacijske mreže.

Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb u 2015. godini iznose 1.399.500,00 kuna.

Za 706 korisnika koji ostvaruju pravo na ogrjev doznačeno je 670.700,00 kuna.

Za programe javnih potreba u zdravstvu osigurana su sredstva u iznosu od 20.595.000,00 kuna.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije i Dubrovačko-neretvanska županija su potpisali Ugovor o sufinanciranju, vezan uz financiranje i realizaciju Projekta rekonstrukcije i opremanja Doma zdravlja Korčula. U tu svhu  Županija je  za navedeni projekt izdvojila 1.932.058,00 kuna, a navedeno Ministarstvo 16.500.000,00 kuna.

Programska sredstva namijenjena su i za praćenje zdravstvene ispravnosti vode za piće ( 600.000,00 kuna), obavljanju poslova utvrđivanja nastupa smrti – mrtvozorstvu, obdukciji i toksikološkom ispitivanju (660.000,00 kuna), redovitoj djelatnosti Crvenog križa poput akcije dragovoljnog darivanja krvi, radu na provođenju djelatnosti prve pomoći i akciji “Solidarnosti na djelu” (360.000,00 kuna). U Proračunu su osigurana sredstva za preventivne aktivnosti (20.000,00 kuna), sredstva za rad Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata (5.000,00 kuna), kao i financiranju programa i projekata iz područja zdravstva (65.000,00 kuna).

Sredstva su namijenjena i za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnika te savjetodavni i psihoterapijski rad s osobama u svrhu očuvanja njihovog metalnog zdravlja na području cijele Županije (195.000,00 kuna).

Za bolje provođenje zdravstvene zaštite u vrijeme turističke sezone Dubrovačko-neretvanska županija organizira projekt dodatnih timova medicinske pomoći u turističkoj sezoni (600.000,00 kuna), kao i financiranje liječničkog tima na otoku Koločepu koji pruža stalnu i potpunu liječničku uslugu stanovništvu otoka (80.000,00 kuna).

Za programe javnih potreba u socijalnoj skrbi osigurana su sredstva u iznosu od 700.000,00 kuna.

Dječjem domu Maslina namijenjena su sredstva za preventivni rad s djecom iz rizičnih obitelji (50.000,00 kuna). Udruzi „Lukjernica“ doznačena su sredstva za projekt „Dnevni boravak za psihički oboljele osobe“ (80.000,00 kuna), a jednokratnim isplatama pomažu se i obitelji i samci koji su se zatekli u teškim materijalnim zdravstvenim teškoćama (120.000,00 kuna). U županijskom Proračunu su osigurana novčana sredstva za prigodne darove kojim se darivaju korisnici socijalnih ustanova s područja cijele Županije (100.000,00 kuna)

Za unapređenje socijalne zaštite Dubrovačko-neretvanska županija je osigurala novčana sredstva za mnoge projekte između kojih su „Sigurna kuća“, poboljšanje uvjeta života korisnika doma Josipovac, kao i “Posudionica medicinskih pomagala” kojeg provodi Caritas Dubrovačke biskupije (100.000,00 kuna).