Mandatni odbor
Mandatni odbor ima predsjednika i dva člana.
Predsjednica odbora: Irena Korda
Mandatni odbor izvještava Županijsku skupštinu o prestanku mandata vijećnika, mirovanju mandata vijećnika i početku mandata zamjenika vijećnika, te obavlja i druge poslove u skladu s ovim Poslovnikom.

 

Odbor za izbor i imenovanje
Odbor za izbor i imenovanje ima predsjednika i osam članova.
Predsjednik odbora: Blaž Pezo
Odbor za izbor i imenovanje predlaže izbor i razrješenje predsjednika Županijske skupštine i potpredsjednika Županijske skupštine, izbor i razrješenje predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela Županijske skupštine, imenovanje i opoziv predstavnika Županijske skupštine u određena druga tijela na razini države, županije, te drugih jedinica lokalne samouprave, te predlaže druga imenovanja, u okviru zakonskih ovlasti Županijske skupštine.

 

Odbor za statut i poslovnik
Odbor za Statut i Poslovnik ima predsjednika i šest članova.
Predsjednik odbora: Ante Damić
Odbor za statut i poslovnik podnosi prijedlog Statuta Dubrovačko – neretvanske županije, prijedlog Poslovnika Dubrovačko- neretvanske županije, prati i razmatra primjenu Statuta Dubrovačko – neretvanske županije i Poslovnika Županijske skupštine i predlaže njihove promjene, razmatra načelna pitanja ustroja županije, te daje mišljenja u vezi pojedinih odredbi, mišljenja za vjerodostojno tumačenje akata koje donosi Županijska skupština, te mišljenja na usklađenost općih akata iz samouprave djelokruga Županijske skupštine sa zakonima.

 

Odbor za proračun i financije
Odbor za Proračun i financije ima predsjednika i šest članova.
Predsjednik odbora: Ivan Jelčić
Odbor za proračun i financije raspravlja prijedlog i daje mišljenje o proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, raspravlja prijedlog proračuna županije, njegovih izmjena i dopuna te prati i nadzire njegovu provedbu, razmatra izvješće o izvršavanju Proračuna županije i daje svoje mišljenje i preporuke Županijskoj skupštini, utvrđuje prijedloge odluka i drugih akata iz svojeg djelokruga rada, a koje se odnose na financiranje županije i njenih potreba, razmatra i prati sustav financiranja županije, te obavlja i druge poslove iz svog samoupravnog djelokruga.

 

Odbor za gospodarski razvoj
Odbor za gospodarski razvoj ima predsjednika i četiri člana.
Predsjednik odbora: Perica Pušić
Odbor za gospodarski razvoj prati provođenje propisa koji se odnose na strategiju gospodarskog razvoja županije, usklađuje interese i uvjete za razvitak županije, predlaže unapređenje gospodarstva, obnove i razvoja područja županije, poduzetničkih aktivnosti te investicijskih ulaganja i programa županije, razmatra izvješće o prijedlozima i ostvarenju poduzetničkih kredita, prati stanje i predlaže mjere aktivnosti u pojedinim područjima života, a koje se odnose na komunalnu infrastrukturu, vodoprivredu, energetiku, industriju, promet i veze, te obavlja i druge poslove iz područja gospodarske politike i razvoja iz samoupravnog djelokruga županije.

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja
Predsjednik odbora: Nikola Hajdić
Odbor za dodjelu javnih priznanja ima predsjednika i deset članova.
Odbor za dodjelu javnih priznanja prati i organizira pripremu za obilježavanje dana županije, predlaže Županijskoj skupštini odluke o dodjeli javnih priznanja u prigodi dana županije, oglašava poziv za dodjelu javnih priznanja, predlaže Županijskoj skupštini najzaslužnije kandidate za laureate sukladno odluci za javna priznanja, donosi pravilnik za dodjelu javnih priznanja, te obavlja sve ostale poslove prema Odluci i Pravilniku za dodjelu javnih priznanja.

 

Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ima predsjednika i četiri člana.
Predsjednik odbora: Stipo Šuman
Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prati stanje i probleme u svezi sa razvitkom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, daje mišljenja i prijedloge u svezi sa razvojem županije, utvrđuje prijedloge akata i predlaže Županijskoj skupštini iste iz navedenih područja iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine, usklađuje interese i uvjete za razvitak ovih djelatnosti na području županije, te obavlja i druge poslove iz samoupravnog djelokruga županije koji se odnose na ovo područje.

 

Odbor za komunalne djelatnosti
Odbor za komunalne djelatnosti ima predsjednika i četiri člana.
Predsjednik odbora: Ivica Dajak
Odbor za komunalne djelatnosti prati stanje i probleme u području komunalne djelatnosti, predlaže unapređenje stanja i otklanjanja problema u komunalnim djelatnostima, prati primjenu odluka Županijskoj skupštini na području županije, utvrđuje i predlaže Županijskoj skupštini donošenje odluka iz područja komunalnih djelatnosti sukladno zakonu, te obavlja i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine koji se odnose na ova područja.

 

Odbor za zaštitu okoliša i prostornog uređenja
Odbor za zaštitu okoliša i prostornog uređenja ima predsjednika i četiri člana.
Predsjednik odbora: Teo Andrić
Odbor za zaštitu okoliša i prostornog uređenja prati primjenu propisa iz područja prostornog uređenja, zaštite okoliša i prometne infrastrukture, prati primjenu propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, kao i prijedloge općih akata iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine, razmatra aktivnosti i predlaže mjere za unapređenje stanja prostornog uređenja i zaštite okoliša na području županije, te obavlja i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine.

 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb ima predsjednika i četiri člana.
Predsjednica odbora: Nikša Sentić
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb prati i organizira provedbu propisa iz područja zdravstva i socijalne skrbi, prati i organizira provedbu zdravstvene djelatnosti i djelatnosti socijalne skrbi na području županije, predlaže mjere za njihov ravnomjerni razvoj i unapređenje zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, utvrđuje prijedloge akata iz područja zdravstva i socijalne skrbi, koji se prosljeđuju Županijskoj skupštini, te obavlja i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine

 

Odbor za razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave
Predsjednik odbora: Krešimir Vejić
Odbor za razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave ima predsjednika i četiri člana
Odbor za razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave prati stanje i probleme u području razvoja lokalne i područne (regionalne) samouprave, prati primjenu Zakona i općih akata koje reguliraju djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave, utvrđuje i predlaže Županijskoj skupštini donošenje akata iz samoupravnog djelokruga županije, te obavlja i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine.

 

Odbor za obrazovanje, kulturu i sport
Odbor za obrazovanje, kulturu i sport ima predsjednika i četiri člana.
Predsjednik odbora: Alan Farac
Odbor za obrazovanje, kulturu i sport prati i razmatra stanje i provedbu propisa u području društvenih djelatnosti obrazovanju, kulturi, sportu, tehničkoj kulturi, prati stanje i predlaže donošenje propisa kao i poduzimanje mjera iz nadležnosti županije, surađuje s drugim nadležnim tijelima u svezi s provedbom mjera i propisa, te obavlja i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine.

 

Odbor za međužupanijsku i međunarodnu suradnju
Predsjednik odbora: Nikola Duper
Odbor za međužupanijsku i međunarodnu suradnju ima predsjednika i pet članova iz reda vijećnika i tri člana iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
Odbor za međužupanijsku i međunarodnu suradnju prati stanje i donošenje akata o uspostavljanju suradnje sa regionalnim jedinicama, kako u zemlji tako i u regionalnim jedinicama drugih država, prati i predlaže suradnju na unapređenju gospodarskog i drugog razvitka radi praćenja zajedničkih interesa i unapređenja zajednički uspostavljene suradnje, prati i predlaže uspostavljanje suradnje odnosno uspostavljanje sporazuma o suradnji s jedinicama lokalne, odnosno regionalne samouprave drugih država, posreduje kod dobivanja suglasnosti od nadležnog tijela državne uprave glede sklapanja sporazuma o suradnji s jedinicama drugih država, prati djelovanje i rad nacionalne udruge županija, te obavlja i druge poslove sukladno zakonu iz samoupravnog djelokruga županije.

 

Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata
Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata ima predsjednika i šest članova iz redova vijećnika, te dva člana iz redova branitelja.
Predsjednik odbora: Vlaho Ivaniš
Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata prati i razmatra probleme branitelja, invalida i obitelji poginulih branitelja iz Domovinskog rata, te Županijskoj skupštini daje prijedloge i mišljenja glede njihova rješavanja, razmatra prijedloge odluka i drugih akata iz toga područja i o njima daje mišljenja i prijedloge Županijskoj skupštini, te obavlja i druge poslove iz navedenog područja.